Logga in

Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Publicerad
19 feb 2018, 08:00
| Uppdaterad
26 feb 2021

Är det skillnad mellan garantitid och ansvarstid? 

Svar: Efter avslutad entreprenad har du enligt kap 4 § 7 AB 04 och ABT 06 ett ansvar under tio år för fel som uppkommer till följd av ditt utförda arbete.

Denna tid kallas ansvarstid och löper från den dag entreprenaden avlämnades, vilket sker genom en godkänd slutbesiktning eller på annat sätt du och din beställare kommit överens om.

De första åren av ansvarstiden kan bestå av en garantitid. Garantitid är inte lagreglerat men föreskrivs i AB-avtalen.

Garantitiden är enligt kap 4 § 7 AB 04 fem år för arbete och två år för material och varor och enligt kap 4 § 7 ABT 06 fem år både för arbete och material, med viss reservation för om beställaren har föreskrivit särskilt material eller en särskild vara då garantitiden kan förkortas till två år.

Får du en längre garantitid på material eller vara från din leverantör gäller även denna längre garantitid mot din beställare.

Om du inte använt något standardavtal eller på annat sätt lämnat ett garantiåtagande är det således upp till dig om du vill lämna en garanti till din beställare.

Juristfrågan:
Kunden vill ha en dyrare blandare och går direkt till mig, är det okej?

Under garantitiden ansvarar du för de fel som framträder och som inte var synliga och möjliga att upptäcka under slutbesiktningen eller som beställaren skriftligen anmäler inom sex månader (inom 18 månader om felet är väsentligt).

Detta framgår av kap 5 § 5 och kap 7 § 11 AB/ABT. Enligt ABT an­svarar du även för fel som endast kan konstateras genom mätning, provning eller nyttjande, eller som konstaterats genom en besiktning som sker med stöd av författning.

Under ansvarstiden ansvarar du enligt kap 5 § 6 AB/ABT endast för väsentliga fel som har orsakats genom att du varit vårdslös.

När du arbetar med en konsument som beställare har du också en ansvarstid om tio år enligt 17 § konsumenttjänstlagen.

Konsumenttjänstlagen reglerar ingenting om garantier, men avser entreprenaden en ny- eller tillbyggnation återfinns en regel i 59 § konsumenttjänstlagen som i praktiken motsvarar en garantitid om två år.

Har en slutbesiktning gjorts vid en sådan ny- eller tillbyggnation och denna godkänts får konsumenten endast åberopa fel, utöver de som antecknats i besiktningsutlåtandet, som konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel, som besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen eller som har påtalats av konsumenten inom sex månader från slutbesiktningen.

Mer från juristerna:
Arbeten på löpande räkning

Skillnaden mellan garantitid och ansvarstid är främst att under garantiden förutsätts du vara ansvarig för felet och det är därför du som får bevisa motsatsen om du är av någon annan uppfattning. Under ansvarstiden är det beställaren som har att visa att du ansvarar för felet.

De fel du ansvarar för enligt ovan sagda är du skyldig att avhjälpa utan ersättning.

Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är du inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter.

Experten svarar:
Hur visa att priset är skäligt vid löpande räkning?

Till exempel om en toalettstol är felplacerad enligt ritning, men inte strider mot branschregler eller på annat sätt har betydelse för övrig inredning, skulle det anses vara oskäligt att entreprenören tvingas avhjälpa genom att bila upp golv etcetera, eftersom de kostnaderna skulle vida överstiga den olägenhet den felplacerade toalettstolen medför för beställaren.

Betti-Ann Pettersson, Entreprenadjurist, InstallatörsföretagenBeställaren blir då i stället berättigad till avdrag på entreprenadsumman med belopp motsvarande skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick.

Detta gäller både om AB-avtalen och konsumenttjänstlagen är tillämpliga.