Logga in

Hur visa att priset är skäligt vid löpande räkning?

Publicerad
4 okt 2017, 15:38

FRÅGA: Vi har gjort ett arbete för en konsument men avtalade bara om ett timpris och nu menar kunden att de inte tänker betala hela vår faktura eftersom priset inte är skäligt. Vad ska vi göra?

SVAR: Eftersom det är en konsument ni utfört arbete åt blir konsumenttjänstlagen (ktjl) tillämplig här.

När ni inte avtalat om priset säger man i 36 § ktjl att konsumenten ska betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Rättsfall: Fick bergvärmen gratis

I det här fallet har ni dock avtalat om ett timpris och är därför bundna av det. Ovan nämnda § blir då inte tillämplig på timpriset utan endast på den övriga beräkningen av priset som ni inte har avtalat något om,  till exempel antalet arbetade timmar.

”Det är ni, som företag, som ska visa att förhållandena kring det utförda arbetet sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt. Det visar ni företrädesvis genom en tidsredovisning.”

Jag förstår det som att ni är överens om att ett timpris är avtalat, annars är det den part som påstår att ett visst timpris är avtalat som ska bevisa detta.

Vidare stadgas i 40 § ktjl att företag är skyldiga att specificera sina fakturor om konsumenten begär det. Specificeringen ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. Vid arbete på löpande räkning ska det även framgå hur priset har beräknats.

Det är ni, som företag, som ska visa att förhållandena kring det utförda arbetet sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt. Det visar ni företrädesvis genom en tidsredovisning.

Rättsfall: Utdömd ”pelletspanna” bakom uppsägning av hyresgäst

Det har nyligen kommit en dom från Högsta domstolen (mål nr T3445-15) som konstaterade att det krävs att tidsredovisningen visar den nedlagda tiden, vilken typ av arbete som utförts och hur tidsåtgången fördelat sig på olika arbetsmoment för att visa att ett pris är skäligt.

En bra dokumentation av arbetet är därför nödvändig för att kunna styrka er rätt till betalning i dessa fall.

Om ni har fört dagbok eller annan mindre detaljerad redovisning kan denna användas som bevisning om den kan läsas tillsammans med ett skriftligt avtal, en offert eller annan dokumentation såsom beskrivningar och ritningar.

Rättsfall: Otät toa gav monsterräkning

På samma sätt krävs redovisning avseende material som använts. Ni behöver ange typ av material, antal och pris per materialenhet.

Min erfarenhet är att man i de flesta fall har en tidsredovisning som anger antal arbetade timmar och vilka anställda som utfört timmarna men missar ofta att redovisa vilken typ av arbete som utförts och hur timmarna fördelat sig på de olika arbetsmomenten.

Detta är viktigt för att vara säker på att man har på fötter för att visa att sitt pris är skäligt.Betti-Ann Pettersson, jurist på IN

Betti-Ann Pettersson är entreprenadjurist på Installatörsföretagen. Ställ frågor till henne via mail till redaktion@vvsforum.se.