Logga in

Arbeten på löpande räkning

Publicerad
14 dec 2017, 12:27

Vår beställare påstår att de inte behöver betala för att få fel avhjälpt. Vad gäller?

Fråga:

Vi har utfört en entreprenad som omfattat bland annat montering av armaturer i ett kontorslandskap. Arbetena har utförts på löpande räkning, och AB 04 gäller mellan oss och vår beställare.

Nyligen hölls en slutbesiktning. Vid denna konstaterades att vi inte har monterat alla de armaturer som vi borde ha monterat enligt våra kontraktshandlingar. Detta noterades som ett fel i slutbesiktningsprotokollet.

Vår beställare begär nu att vi ska avhjälpa felet genom att montera åter­stående armaturer. De påstår att de inte behöver betala för att få felet avhjälpt. Vi anser att det inte är fråga om ett fel, eftersom vi ju har utfört alla arbeten på löpande räkning och därför inte har begärt eller fått betalt för de armaturer som inte monterats.

Vad gäller? Är det ett fel som vi måste avhjälpa, och i sådana fall på vems bekostnad?

Läs mer: Hur visa att priset är skäligt vid löpande räkning?

Svar:

Ni är skyldiga att montera återstående armaturer, men avhjälpandet ska naturligtvis utföras på er beställares bekostnad. Detta framgår på flera ställen i AB 04.

Av 1 kap 1 § AB 04 framgår att omfattningen av era kontraktsarbeten bestäms av kontraktshandlingarna. Detta innebär att ni måste montera alla de armaturer som finns med i era kontraktshandlingar. Det spelar då ingen roll om arbetena ersätts genom ett fast pris eller på löpande räkning. Om för få armaturer har monterats av er, så är det fråga om ett fel som ska tas med i slutbesiktnings­protokollet. Besiktningsmannen har alltså agerat korrekt.

Av första stycket i 5 kap 17 § AB 04 framgår att entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa de fel som antecknats i slutbesiktningsprotokollet. Av tredje stycket i samma bestämmelse framgår att er beställare bara har rätt att låta avhjälpa felet utan er medverkan om ni inte avhjälper ett fel i tid, eller om ni skriftligen meddelar er beställare att ni inte har för avsikt att avhjälpa felet. Er beställare får alltså inte vidta några egna åtgärder förrän ni har erbjudits möjlighet att avhjälpa de fel som ni ansvarar för.

Läs mer: Gäller avsteget från AB 04?

Enligt första meningen i femte stycket av 5 kap 17 § AB 04 ska ett avhjälpande av fel ske på entreprenörens bekostnad. Denna huvudregel gäller oberoende av vem det är som avhjälper felet. När det gäller entreprenader som utförs på löpande räkning, så finns det emellertid ett särskilt undantag i den andra meningen i samma stycke; vid en entreprenad som utförs på löpande räkning ska avhjälpande ske på beställarens bekostnad om det är fråga om 

1) fel som avser arbete som inte har utförts och
2) entreprenören inte tidigare har erhållit ersättning för arbetet ifråga. Detta undantag verkar vara tillämpligt i denna situation.