Logga in

”Stoppa förordningen om energieffektivisering”

Publicerad
15 sep 2016, 07:10

Den nya förordningen om energieffektivisering, som träder i kraft den 1 oktober, måste stoppas. Det skriver en branschorganisation i ett brev till näringsminister Mikael Damberg (S). 

I brevet skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP), att den nya förordningen troligen strider mot EU:s statsstödsregler. Orsaken är att fastighetsägarna med de nya reglerna i praktiken hindras från att sätta in värmepumpar.

Branschen vill nu att regeringen stoppar förordningen från att träda i kraft och att det juridiska läget utreds. SKVP uppmanar Näringsdepartementet att omedelbart revidera förordning om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Enligt paragraf 8 i förordningen får stöd inte lämnas för en renoveringsåtgärd som medför att byggnadens installerade eleffekt för uppvärmning ökar till mer än 10 W/m2 (Atemp).

”Det är uppenbart att det enda syftet med paragraf 8 är att förbjuda den värmepumpande tekniken att ta del av det aktuella stödet. Paragraf 8 bör omedelbart strykas innan förordningen träder i kraft den 1 oktober 2016.”

Det skriver SKVP i det öppna brevet och pekar på att den svenska värmepumpmarknaden omsätter över 7 miljarder kronor och är starkt beroende av import ifrån den inre marknaden.

”På en marknad med två olika dominerande produktionssätt av värme (värmepumpar och fjärrvärme) är det uppenbart att paragraf 8 medför att stödet enbart gynnar en viss produktion, hotar att snedvrida konkurrensen vilket i sin tur kommer att påverka importen av värmepumpar och komponenter till dessa vilket innebär en störning av handeln mellan medlemsstaterna”, menar SKVP som också konstaterar att de flesta remissinstanser har underkänt förordningsförslaget med hänvisning till VVS-Forums genomgång av remissvaren.

FAKTA

  • Från den 1 oktober kan fastighetsägare söka stöd till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden. Stödet för renoveringen beräknas till 20 procent av renoveringskostnaden och går direkt till hyresgästerna genom hyresrabatter.
  • Stödet för energieffektivisering ges till fastighetsägaren och beräknas utifrån sparade kWh. För att få denna del av stödet ska åtgärden leda till 20 procent bättre energiprestanda.
  • Byggnaderna ska vara energideklarerade med energiprestanda 130 kWh/m² och år eller mer. Efter renovering får inte heller installerad eleffekt för uppvärmning överstiga 10 W/m².
  • Stöd till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden omfattar 1 miljard kronor om året under sju år. För 2016 skulle detta innebära 800 miljoner kronor.

Läs hela det öppna brevet här.