Logga in

Är vi skyldiga att rätta till fel som besiktningsmannen missat?

Publicerad
5 jun 2019, 07:31

Det har snart gått ett halvår sedan slutbesiktningen – då kommer beställaren och påpekar missar som besiktningen inte sa något om. Juristen reder ut vad som gäller.

Fråga:

Vi har nyligen avslutat en rörentreprenad i ett kontor. AB 04 gäller. Nu, nästan ett halvår efter godkänd slutbesiktning, har beställaren hört av sig och menar att vi har fel blandare på WC. När vi går igenom entreprenadhandlingarna inser vi att vi använt en annan blandare än vad handlingarna föreskriver. Men vid slutbesiktningen sades inte ett ord om att blandarna skulle vara felaktiga. Vi tycker att besiktningsmannen borde ta tagit upp det här vid slutbesiktningen, blandarna var ju fullt synliga. Har beställaren rätt att påtala det här så lång tid efter slutbesiktning?

Övertar jag garantiansvaret om jag tar över ett påbörjat jobb?

Svar:

Ja. Som huvudregel utgör det fel om ni inte har utfört blandarna enligt vad som följer av ert avtal. Enligt AB 04 kap 7 § 11 har beställaren sex månader från godkänd slutbesiktning på sig att göra gällande icke väsentliga fel som inte antecknats i slutbesiktningsutlåtandet trots att de var synliga. I din fråga skriver du att det nästan har gått ett halvår nu från godkänd slutbesiktning. Det låter alltså som beställaren har anmält det här felet i rätt tid.
Eftersom det här verkar vara ett fel som ni ansvarar för och som anmälts i rätt tid är huvudregeln att ni är skyldiga att avhjälpa felet. Men det finns två saker ni bör veta och som kan vara till nytta för er.

Den första är att ni kan ha rätt till ersättning om ni drabbas av merkostnader för att beställaren inte har underrättat er om felet utan dröjsmål från det att beställaren upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Det framgår av AB 04 kap 5 § 15. Exempel på merkostnad är att felet orsakar en vattenskada som hinner bli värre p.g.a. den sena underrättelsen.

Den andra är att det finns undantag från huvudregeln att entreprenören är skyldig avhjälpa fel. I AB 04 kap 5 § 18 framkommer att om felet inte påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa om det skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter. I så fall har beställaren rätt till prisavdrag istället för avhjälpande.

”Har vi rätt till betalt för hela fakturan?”

Prisavdraget ska motsvara skillnaden på värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick, men avdraget ska inte vara mindre än den besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet. Regeln innebär alltså i korthet att entreprenören inte behöver avhjälpa ”småfel” som är kostsamma att avhjälpa. I de fallen får beställaren nöja sig med ett prisavdrag.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.