Logga in

Vilket ansvar har vi för att projekteringen är rätt?

Publicerad
24 jan 2019, 06:00

Beställaren har i underlaget tagit med fler handlingar trots att ABT 06 ska gälla. Juristen Fredrik Mejhert svarar om vilket ansvar installatören har om förfrågningsunderlaget går emot kundens egen projektering.

Fråga: Vi har för avsikt att lämna anbud i en entreprenad där vår beställare föreskrivit att ABT 06 ska gälla mellan oss. Trots detta har beställaren i förfrågningsunderlaget tagit med flera handlingar, till exempel ritningar och beskrivningar, som redan har projekterats färdigt av deras konsult.

Har vi rätt till ÄTA-ersättning?

Vilket ansvar har vi för att deras konsults projektering är rätt, och vad ska vi räkna på vid eventuella motstridigheter mellan handlingarna i förfrågningsunderlaget?

Svar: Ni har inget ansvar för att de handlingar som er beställare tillhandahåller är korrekta eller att de tekniska lösningar som denne tagit fram är lämpliga för sitt ändamål. Enligt 1 kap 6 § ABT 06 har den part som tillhandahållit uppgifter, undersökningsmaterial och/eller tekniska lösningar fullt ansvar för att dessa är riktiga. Det spelar då ingen roll om beställaren upprättat handlingarna själv eller om denne har tagit hjälp av en konsult, ansvaret gentemot er ligger likväl på beställaren. Ni har inte heller någon skyldighet att kontrollera de uppgifter som lämnas. Istället ska ni utgå från att de är korrekta. I detta avseende föreligger alltså ingen skillnad mellan total- och utförandeentreprenader.

Så gör du när kunden inte betalar

Om ni upptäcker motstridigheter mellan de handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget, till exempel mellan ritning och beskrivning, ska ni enligt 1 kap 4 § i ABT 06 räkna med den uppgift som innebär lägst kostnad för er del. Här före­ligger alltså en avsevärd skillnad gentemot en utförandeentreprenad enligt AB 04, där motstridigheter av detta slag istället ska lösas genom den rangordning som framgår av 1 kap 3 § AB 04. Denna skillnad är viktig att komma ihåg när man räknar på sitt anbud.

Fredrik Mejhert, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Vad händer om det är fel avtal?

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.