Logga in

Har vi rätt till ÄTA-ersättning?

Publicerad
8 jan 2019, 09:14

Vi har bara räknat med fyra dricksvattenfontäner, nu vill beställaren att vi installerar sex. Det står olika i rambeskrivningen och på ritningen.

Fråga:

Vi utför en entre­prenad i en skola och har hamnat i diskussioner med beställaren om hur många dricksfontäner som ingår i vårt fasta pris. Det har visat sig att det står olika uppgifter i förfrågningsunderlaget. I rambeskrivningen står det att det ska vara fyra dricksfontäner, men på ritningen finns det sex fontäner inritade. Vi har bara räknat med fyra i vårt pris men beställaren vill nu att vi installerar sex. AB 04 gäller. Har vi rätt till ÄTA-ersättning?

Läs mer: Så gör du när kunden inte betalar

Hej och tack för din fråga!

Ja, det har ni. Huvudregeln är att handlingarna kompletterar varandra (1 kap. 2 § AB 04). Det innebär att handlingarna ska läsas tillsammans och att ett visst arbete bara behöver redovisas på ett ställe för att det ska ingå i kontraktsarbetena och därmed i det pris du angett. Om det hade varit så att det fanns sex dricksfontäner inritade på ritningen, medan dricksfontäner inte nämndes alls i rambeskrivningen, hade sex dricksfontäner ingått i ditt pris eftersom handlingarna kompletterar varandra.

I situationen du beskriver är det dock fråga om motstridigheter i handlingarna. I den ena handlingen står det att det ska vara fyra, i den andra står det att det ska vara sex fontäner. Du kan då inte utföra ”både och”, utan måste utföra antingen det ena eller det andra. För att då avgöra vad som gäller – fyra eller sex – finns en rangordningsregel i 1 kap 3 § AB 04.

Läs mer: Vad händer om det är fel avtal?

Rangordningen i 1 kap. 3 § AB 04 ser ut så här:
1. Kontrakt.
2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter.
3. AB 04.
4. Beställning.
5. Anbud.
6. Särskilda mät- och ersättningsregler.
7. À-prislista eller prissatt mängdförteckning.
8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande.
9. Administrativa föreskrifter.
10. Ej prissatt mängdförteckning.
11. Beskrivningar.
12. Ritningar.
13. Övriga handlingar.

Vid motstridighet mellan uppgift om antal i mängdförteckning och uppgift i övrigt förfrågningsunderlag skall kontraktsarbetenas omfattning dock bestämmas till det antal som anges i förteckningen.

Läs mer: Hur länge får beställaren hålla inne pengar för fel?

Hanna D Schöld, entreprenadjurist, InstallatörsföretagenDär kan du se att beskrivningar ligger högre upp i rangordningen än ritningar. Det innebär att det är uppgiften i rambeskrivningen, alltså fyra dricksfontäner, som ingår i kontraktsarbetena och i ditt fasta pris. Vill beställaren få ytterligare fontäner utförda är det fråga om ett ÄTA-arbete. Det bör här tilläggas att jag tolkar din fråga som att det inte handlar om en uppgift i mängdförteckning i ditt fall. Om så hade varit fallet skulle uppgiften i mängdförteckningen gälla före övrigt förfrågningsunderlag.

Observera att det ovanstående förutsätter att rangordningen i AB 04 gäller! För att vara säker på vad som gäller i ditt fall behöver du kolla om din beställare har ändrat rangordningen i just er avtalsrelation. En sådan ändring kan antingen stå i kontraktet eller i AF-delen. Om en ändring av rangordningen finns i AF-delen måste det också finnas en hänvisning under kod AFC.111 för att ändringen ska vara giltig.