Logga in

Har de verkligen rätt att göra på detta sätt?

Publicerad
25 apr 2018, 08:07

Fråga: Vi har nyligen börjat utföra arbeten i en renoveringsentreprenad. 

ABT 06 har avtalats mellan oss och vår beställare, och vi har kommit överens om en betalningsplan för vår kontraktssumma.

För lite mer än en månad sedan skickade vi vår första faktura. Det fakturerade beloppet avser endast kontraktsarbeten och stämmer helt överens med betalningsplanen.

På fakturans förfallodag inkom en betalning från vår beställare. De hade dock inte betalat hela det fakturerade beloppet. När vi kontaktade beställarens ombud uppgav han att anledningen till detta är att de kommer att innehålla tio procent av varje faktura som säkerhet för avhjälpande av eventuella fel i vår entreprenad.

Har de verkligen rätt att göra på detta sätt?

Läs mer: Är vi bundna av lagda anbud?

Svar:

Enligt den bestämmelse i ABT 06 som är relevant för denna fråga, det vill säga 6 kap 12 §, har de inte rätt att göra på detta sätt.

Det första stycket i 6 kap 12 § ABT 06 är mycket kortfattat och tydligt. Där anges endast att ”kontraktssumman erläggs enligt betalningsplan och mot faktura”. Detta innebär att om ni har en avtalad betalningsplan, så ska denna följas till punkt och pricka. Detta gäller för såväl er som er beställare.

Läs mer: Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Av det andra stycket i samma bestämmelse framgår att om det ”saknas en betalningsplan”, så gäller vad som anges i det tredje stycket. I det tredje stycket anges i och för sig att en beställare har rätt att innehålla tio procent av ett fakturerat belopp som säkerhet för framtida avhjälpande av fel. Något fel behöver alltså inte ha konstaterats för att beställaren ska ha rätt att innehålla betalning. Det tredje stycket gäller dock alltså endast om det ”saknas en betalningsplan”, och i ert fall gör det ju inte det. Ni har en avtalad betalningsplan. Därför är beställarens rätt att innehålla belopp för avhjälpande av fel enligt tredje stycket inte tillämplig.

Enligt ABT 06 ska er beställare alltså följa den betalningsplan som avtalats mellan er. De har inte rätt att innehålla något belopp som säkerhet för ett framtida avhjälpande av fel i er entreprenad.

Läs mer: Konsumenten måste beställa extra jobb av byggaren

Fredrik Mejhert, Entreprenadjurist, InstallatörsföretagenAvslutningsvis ska det emellertid framhållas att det är vanligt förekommande att beställare skriver in avsteg gentemot ABT 06 i kontraktshandlingarna, och att ett av de vanligaste avstegen är just det att beställaren ska ha rätt att innehålla betalning även när det finns en betalningsplan. Detta bör entreprenören kontrollera innan avtalet skrivs på och betalningsplanen slås fast. Om beställaren vill ha en rätt att innehålla belopp så kanske ni måste ha en betalningsplan som är mer ”framtung” än vad som normalt är fallet, för att inte äventyra ert företags likviditet.