”Boverket sänker ambitionen i nya energikraven”

Publicerad 11 nov 2016, 09:21

Boverkets förslag till förändringar i energikraven i byggreglerna får skarp kritik från företrädare för bygg- och fastighetsbranschen, bland andra Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier. I en debattartikel nyligen i Dagens Samhälle menar de att förslaget kan leda till att mindre energieffektiva byggnader byggs i Sverige framöver. 

Från och med den 15 december 2016 ska det räcka att teoretiskt beräkna byggnaders energianvändning, något som kan leda till ökad energianvändning. Därför måste förslaget dras tillbaka, menar Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska Sverige, Christina Lindbäck, vice president sustainability på NCC, Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges kommuner och landsting och Petter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på Sabo, i debattartikeln i Dagens Samhälle.

EU-kommissionen har haft synpunkter på Sveriges sätt att följa upp byggnaders energiprestanda och kräver att rättsligt bindande regler införs som säkerställer jämförbara resultat. Därför skickade Boverket i juni ut ett förslag till nya byggregler, BBR 24, samt en ny författning, BEN, som anger hur en byggnads energianvändning ska bestämmas.

”Vi välkomnar Boverkets ambition att tydliggöra reglerna. Men vi blev mycket förvånade över att Boverket – trots stark kritik från remissinstanserna – vill flytta fokus från byggnaders faktiska energianvändning till teoretiskt beräknade värden. Det är särskilt märkligt med tanke på att flera studier, däribland Boverkets egna, visar att många nybyggda hus inte klarar gällande energikrav”, skriver debattörerna.

Några av debattörernas invändningar mot Boverkets förslag är:

* Energiprestanda ska inte kunna fastställas genom enbart beräkning. Det öppnar för fusk och bidrar till osund konkurrens.

* Med Boverkets förslag minskar incitamenten för branschen att driva på utvecklingen av nya tekniska lösningar som minskar energianvändningen.

* Att både beräkna och mäta en byggnads energiprestanda är det bästa sättet att säkerställa att byggnaden uppnår avsedd nivå. Med mätning skapas möjlighet att följa byggnadernas verkliga energianvändning, något som i sin tur möjliggör att byggnaderna kan brukas och förvaltas optimalt.

Även Installatörsföretagen riktar kritik mot Boverkets ändringsförslag. Man menar att kravet på mätning ska kvarstå och förtydligas. Så här skriver organisationen bland annat i sitt remissvar:

”Installatörsföretagen anser att det bör förtydligas i BBR att normaliserad specifik energianvändning ska verifieras dels genom beräkning vid projektering, dels genom mätning i den färdiga byggnaden. Vi anser vidare att det vore bättre att lägga till ett ytterligare krav (att energiprestanda även ska beräknas på relationshandlingar, jämte beräkning vid projektering och mätning i färdig byggnad) än att ta bort kravet på mätning.”

Läs mer här om Boverkets förslag.