Logga in

Utsläppen från uppvärmning av byggnader fortsätter minska

Publicerad
13 dec 2019, 07:00

Biobaserad fjärrvärme. Värmepumpar. Och energieffektivisering. Där är tre faktorer minskat utsläppen – men Naturvårdsverket vill se mer av byggsektorn.

Utsläppen från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018. År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Växthusgasutsläppen från sektorn var 4 procent lägre 2018 jämfört med 2017.

Bostäder och kommersiella och offentliga lokaler stod 2018 för en ungefär lika stor andel av utsläppen på cirka 40 procent vardera. Båda har haft stor utsläppsminskning sedan 1990, även om bostäder har haft den största med 94 procent.

Även för kommersiella och offentliga lokaler är minskningen betydande med 86 procent. Lokaler i jordbruk och skogsbruk har minskat utsläppen med 55 procent från en redan låg utsläppsnivå 1990.

15 sätt att hämta värme i avloppet

Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990. Sedan dess har användningen av elvärme minskat.

Ökad användning av värmepumpar på senare år bidrar också till minskade utsläpp men innebär samtidigt större behov av el.

Bidragande orsaker till omställningen är ökade oljepriser samt skatter på energi och koldioxid. Även bättre tillgång till alternativ till fossila bränslen, som fjärrvärmenät, värmepumpar och pelletspannor, har påverkat utvecklingen.

Skåpinredning nu inget hinder för klimatbonus

Energieffektivisering har också bidragit, men det finns en del kvar att göra för att ytterligare minska utsläppen. Exempelvis behöver många bostäder energieffektiviseras, menar Naturvårdsverket.

I statistiken ingår växthusgasutsläppen från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk.

Utsläpp orsakade av fjärrvärme och el som används i sektorn omfattas inte. Dessa redovisas inom el- och fjärrvärmeproduktion som går emot trenden och ökade utsläppen under året. 2018 var utsläppen 8 procent större än 2017.

Även utsläpp från arbetsmaskiner inom sektorn redovisas separat.