Logga in

Inget förbud mot ved- och pelletspannor

Publicerad
15 okt 2014, 18:30

Bioenergibranschen befarade att de nya ekodesignkraven skulle leda till förbud mot ved- och pelletspannor. Men resultatet efter gårdagens EU-kommittéomröstning blev krav som de flesta svenska fastbränslepannor förväntas klara.
– De allra flesta av våra medlemmar är mycket nöjda med nivån på överenskommelsen, men vi tycker att man hade kunnat införa nivåerna tidigare, säger Mårten Sohlman, projektledare på SBBA (Swedish Heating Boilers and Burners Association).

Nyligen röstade en majoritet av EU:s medlemsländer i kommittéomröstning om fastbränslepannor fram följande krav:

  • Verkningsgrad ska vara 77 procent till år 2020 (75 procent för pannor med en effekt lägre än 20 kW).
  • Hårdare krav på utsläpp av partiklar, organiska föreningar, kolmonoxid och kväveoxider. Men det föreslagna kravet för partikelutsläpp på 20 mg/m³ har modifierats till 40 mg/m³ och utsläppskravet för kolmonoxid ändrats från det ursprungliga kravet på 300 mg/m³ till 500 mg/m³ (för panna som sköts manuellt har kravet på kolomonoxidutsläpp ändrats från 500 till 700 mg/m³).

Fastbränslepannor omfattas också av EU-krav på energimärkning. Som fasta bränslen räknas ved, pellets, briketter, spån, kol, koks och torv.

– Om inte Tyskland hade vänt upp och ned på processen förra våren med radikalt förändrade förslag så hade man kunnat nå ungefär denna överenskommelse enklare och tidigare, menar Mårten Sohlman. 

Han pekar på att den kravnivå som EU-länderna nu enats kring i stort sett bygger på kriterierna för den bästa kategorin i den Europastandard som branschen fastställde 2012.

De nya ekodesignkraven för fastbränslepannor träder i kraft 1 januari 2020. Men det är tillåtet för medlemsländerna att besluta om ett tidigare införande av de nya reglerna på nationell nivå. Ekodesign- och energimärkningskraven på fastbränslepannor förväntas spara 6 Twh primärenergi och 200 000 ton koldioxid årligen till år 2020 inom EU.

Ekodesign ställer krav på lägsta godtagbara nivå för energieffektivitet, medan energimärkning är en hjälp för konsumenterna att välja de bästa och mest energieffektiva produkterna på marknaden.

De ur energisynpunkt sämsta produkterna får inte längre säljas på den europeiska marknaden.

Rekommenderade artiklar

”Att elda biomassa är ett nollsummespel”

Så blir den nya energimärkningen för pannor

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Hus utan utsläpp borde vara målet

Målet 2020 bör vara näranollutsläppshus, det vill säga att vi bygger nya hus som inte orsakar utsläpp som skadar klimatet och miljön. Det skriver Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, i sitt remissyttrande till regeringen.

Ekobyggmässan växer

Intresset för den kommande Ekobyggmässan på Kistamässan i Stockholm är stort och arrangörerna Sweden Green Build Council (SGBC), utökar därför hallytan med 50 procent. – Vi kommer att fylla mässhallen väl, säger Karin Moberg, projektledare för Ekobyggmässan, i ett pressmeddelande. 

Ny energimärkning gynnar solvärme

Första steget mot hållbara städer

EU:s nya klimatmål får kritik

EU-kommissionen föreslår som förväntat en minskning av utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2030, uppger nyhetsbyrån TT. Dessutom föreslår kommissionen ett mål om att minst 27 procent av energin då ska komma från förnybara energikällor. Förslaget får kritik från flera håll för att ha för låga ambitioner.

Effektiva pannor och värmepumpar sparar ett helt Sverige

Nu blir värmepumpar och pannor energieffektivare, tystare och renare. Från år 2030 sparar de nya kraven 860 TWh per år i EU – mer än all energi Sverige nu använder under ett år, menar Energimyndigheten.