Logga in

”Att elda biomassa är ett nollsummespel”

Publicerad
23 maj 2017, 08:02

Det började med en rapport från den brittiska ansedda tankesmedjan Chatham House som påstår att bioenergi inte är koldioxidneutral.

Debatten har därefter blivit än hetare. Bengt-Erik Löfgren på Pelletsförbundet svarar här Ingvar Åkesson på WärmeProdukter i Klippan, som menar att även nya vedpannor avger CO2

Så här skriver Bengt-Erik Löfgren:

”Ingvar Åkesson har för det första inte förstått att den debattartikel vi skrev handlade om hälsoriskerna med utsläpp av partiklar och inte alls om koldioxiddebatten. Det är de gamla pannorna som med partikelutsläpp orsakar hälsoproblem och förtida dödsfall.

Men för att i min tur svara på  koldioxidberäkningen där Ingvar Åkesson påstår att det skulle ta 500 år innan den koldioxid som bildas vid fliseldning åter bundits till nya träd. Hur tänker han här? Menar Ingvar Åkesson att vi eldar 500 år gamla träd?

Förbränningen av biomassa kan aldrig bilda mer koldioxid än från den mängd kol som finns i biomassan. Och den mängden kol är lika med den mängd koldioxid som växten via solljus och fotosyntes tagit från atmosfärisk koldioxid och omvandlat till det kol växten består av och det syre vi alla behöver för att andas.

”När vi eldar biomassan betalar vi tillbaka till atmosfären exakt vad växten tagit under sin uppväxt. Vi betalar tillbaka en kolskuld.”

I princip kan vi säga att vi, när vi eldar biomassan, betalar tillbaka till atmosfären exakt vad växten tagit under sin uppväxt.  Vi betalar tillbaka en kolskuld. Så länge vi inte eldar mer biomassa än tillväxten är kolbalansen neutral.

Och en gallrad och skött skog växer snabbare än en orörd urskog och binder därmed mer koldioxid till biomassa. Dessutom kapar vi väldigt lite skog för att elda, vår bio- energi kommer från de rest- produkter som faller från vår skogs- och sågverksindustri. Att elda biomassa är alltså ett nollsummespel där förbränningen aldrig kan producera mer koldioxid än den mängd som växten en gång tagit upp.

När vi däremot eldar fossil energi (till exempel gasol, naturgas, kol eller olja) så frigörs koldioxid som legat bundet som kolatomer i jordskorpan i miljontals år. Vi kommer då att öka andelen atmosfärisk koldioxid vilket är exakt det som sker och som hela klimatdebatten handlar om. Vi måste sluta använda fossilt kol om vi ska klara klimatmålen. Men vi behöver också samtidigt satsa på alternativ som sol och vind och på effektivare energianvändning. Kring detta finns en närmast total vetenskaplig konsensus. 

”Att påstå att bioenergi skulle vara sämre än fossil gas är inte trovärdigt och ska inte stå oemotsagt i en facktidning som VVS-Forum.”

När Ingvar Åkesson påstår att gasol är bättre än bioenergi är detta ingen alternativ sanning, det är direkt felaktigt. Enklast kan detta synliggöras via till exempel Naturvårdsverkets tabeller för Klimatklivet som ger gasolförbränning ett koldioxidutsläpp på 259 kg/MWh, naturgas 248 kg/MWh medan skogsflis ger ett bidrag på 9 kg/MWh och pellets på 19 kg/MWh. De senares klimatpåverkan är till största delen kopplat till fossil energianvändning för transport och produktion av bränslet. Att påstå att bioenergi skulle vara sämre än fossil gas är inte trovärdigt och ska inte stå oemotsagt i en facktidning som VVS-Forum.

Bengt-Erik Löfgren, Pelletsförbundet

Att dessutom säga att ”allt vi eldar avger CO2” är heller inte sant. När man förbränner vätgas produceras enbart vatten. Vätgas kan mycket väl vara ett alternativ i ett framtida fossilfritt energisverige, men det är en helt annan debatt.”

Bengt-Erik Löfgren