Logga in

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

Publicerad
3 sep 2015, 14:44

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

I somras kom Boverkets rapport med förslag på en skärpning av energikraven till 55 kWh/m² för NNE-byggnader i Storstockholm. Samtidigt föreslog myndigheten undantag från energikraven för den som producerar egen energi.

Boverket föreslår att levererad (köpt) energi ska användas för NNE-byggnader i Sverige. Men ”fritt flödande energi” (sol, vind, mark, luft och vatten) inte ska ingå i den mängd energi som energiprestandakravet ställs på. Myndigheten föreslår också att viktningsfaktorer används. Den el som används för uppvärmning, komfortkyla och varmvatten ska, enligt förslaget, viktas med en faktor på 2,5. För övriga energislag föreslås viktningsfaktor 1.

Deadline för remissinstanserna var den 31 augusti. VVS-Forums genomgång visar att flera av förslagen får skarp kritik av remissinstanser:

  • Svensk Fjärrvärme anser att med förslaget slipper fastighetsägare som producerar sin egen energi att bygga energisnålt. ”Förslaget diskriminerar gemensamma samhällsekonomiskt effektiva uppvärmningsformer som fjärrvärme”, skriver organisationen som menar att förslaget snedvrider konkurrensen på värmemarknaden och till och med kan öka den totala energianvändningen.
  • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Nibe menar, var för sig, att Boverket gjort fel när man jämför uppvärmning med elenergi med andra energislag. Myndigheten har inte tagit med i beräkningen att det inte går att installera både ett FTX-aggregat och en frånluftvärmepump, då bägge återvinner frånluft.
  • NCC anser inte att Boverkets rapport visar hur den föreslagna kravnivån i praktiken kommer att uppfyllas och vill ha mer kontroll. ”I dag sker i stort sett ingen tillsyn av att energikraven uppfylls och därför riskerar en skärpning att inte få tänkt genomslag”, skriver byggföretaget.
  • Astma- och allergiförbundet pekar på att det finns flera varningssignaler om boende som fått problem med kondens på fönster i lågenergihus och att en utvärdering bör göras hur personer med allergi/överkänslighet påverkas vid boende i lågenergihus.
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ställer sig tveksamt till de slutsatser som Boverket dragit baserat på utdrag ur energideklarationsregistret. ”Vi misstänker att flertalet av den mängd hus (12 procent) som har en specifik energianvändning < 35 kWh/m², år, inte har en frånluftvärmepump och/eller är placerade i ett mer gynnsamt klimat än Stockholm. Dessutom är energideklarationerna behäftade med stora osäkerheter i beräknad energiprestanda”, skriver SP.
  • Naturvårdsverket avstyrker Boverkets förslag om systemgränser och anser att den även bör innefatta fritt flödande energi från sol, vind, mark, luft eller vatten. Detta skulle också göra Boverkets förslag på viktningsfaktor för el onödig. Dessutom anser Naturvårdsverket att energikraven skulle kunna vara skarpare.

Men ett antal remissvar är i stort sett positiva till Boverkets förslag, däribland Svensk Ventilation, VVS Företagen och Isoleringsfirmornas Förening (IF). Däremot efterfrågar de sanktioner om kraven inte uppfylls.  Branschorganisationerna tycker också att det är olyckligt att installationsbranschen inte har bjudits in av Boverket för att vara med och ta fram förslaget.

”Installationerna står för en stor del av energianvändningen och även för den största delen av energieffektiviseringspotentialen. Om Boverket behöver input i föreskriftsarbetet så står vi till förfogande”, skriver Svensk Ventilation.

Föreskrifterna för NNE-byggnader ska träda i kraft den 1 juli 2016, enligt EU-direktivet. Från och med 2021 ska alla nya byggnader inom EU vara NNE-byggnader. För nya offentliga byggnader kommer kraven för NNE-byggnader att införas 2019.