Logga in

Krav på 40 procentsmål för energieffektivisering

Publicerad
21 nov 2016, 09:15

”Sveriges mål för energieffektivisering ska ligga på minst 40 procent om Sverige vill ta rollen som internationell förespråkare för energieffektivisering.”

Det menar Lotta Bångens, vd, och Hans Nilsson, ordförande, i Energieffektiviseringsföretagen i en inlaga till Energikommissionen, som VVS-Forum tagit del av.

Lotta Bångens och Hans Nilsson är kritiska till underlag som tagits fram till Energikommissionen när det gäller energieffektivisering.

Hans Nilsson

Så här skriver de bland annat:

”De utredningar som presenterats för Energikommissionen har en snäv och statisk bedömning av potentialen för energieffektivisering och tar bland annat inte hänsyn till den teknikutveckling vi alla ser.”

Teknikkonsultföretaget WSP har på Energikommissionens uppdrag gjort en studie av energieffektiviseringens samhällsekonomiska potential. Men Lotta Bångens och Hans Nilsson ifrågasätter om samhällsekonomiskt lönsamhet är det mest relevanta måttet i sammanhanget. ”Det finns flera bedömningar som visar att vi även vid ett positivt ekonomiskt resultat tär på jordens resurser”, menar de.

Enligt Energieffektiviseringsföretagen är potentialen inte statisk, utan växer bland annat av följande orsaker:

  • Smartare och billigare teknik. Den tekniska utvecklingen för sol-och vindenergi går snabbt med kraftigt sjunkande kostnader. Styr- och reglerteknik, belysning, nanoteknik, graffenutnyttjande och additiv tillverkning (3D-printing) utvecklas ytterligare.
  • Plus-faktorer (multiple benefits) kan ökas mer än värdet av den energi som sparas. Byggnadsrenoveringar ger inte sällan hälsoeffekter och komfortökning med motsvarande högre värden. Energisäkerheten och valfriheten ökar med effektivisering.
  • Nya policyåtgärder kan frigöra potentialen för energieffektivisering. Beteendeekonomin har visat att det finns åtskilligt mer att göra när det gäller hur människor de facto reagerar och tar beslut.
  • Utrymmet för energieffektivisering växer hela tiden på grund av teknisk utveckling och marknadsutveckling. De kommande åren kommer att innebära innovationer både i tekniskt och organisatoriskt kunnande som ger nya möjligheter

Lotta BångensOm Sverige vill ta rollen som internationell förespråkare för energieffektivisering krävs bland annat ”att världen i genomsnitt måste effektivisera minst 2,6 procent per år. För Sveriges del fram till 2030 skulle det innebära ett mål på över 30 procents energieffektivisering. Med tanke på Paris-avtalet och att världen nu siktar på en nivå under 2°C, och att Sverige bör ha ett mål som är mer ambitiöst än genomsnittet i världen, anser vi att Sveriges mål bör vara minst 40 procent”, menar Lotta Bångens och Hans Nilsson.

Energikommissionen leds av energiminister Ibrahim Baylan (S) och kommissionens uppgift är att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Uppdraget ska redovisas senast den 1 januari 2017.

Läs mer om Energikommissionen här.