Logga in

Domstolsbeslut kan ge dyrare fjärrvärme

Publicerad
24 nov 2016, 20:39

Patent- och marknadsdomstolen har godkänt en sammanslagning mellan två stora leverantörer av fjärrvärmerör. Detta leder till stark koncentration i Sverige på marknaden för fjärrvärmerör. Det menar Konkurrensverket som nu försökt stoppa affären till högsta instans.

Företagen Logstor och Powerpipe är verksamma på marknaden för fjärrvärmerör och andra produkter med anknytning till fjärrvärme. De är också de två största aktörerna i Sverige. Tillsammans svarar de för omkring 80 procent av försäljningen till svenska kunder.

Konkurrensverket har utrett företagskoncentrationen mellan företagen och såg att det fanns risk för försämrad konkurrens om affären genomfördes. Konkurrensverket vände sig därför till Stockholms tingsrätt att få ett förbud mot affären. Domstolen gjorde en annan bedömning och nu har alltså högsta instansen, Patent- och marknadsöverdomstolen, gjort samma bedömning.

– Domstolens besked att företagsammanlagning får genomföras innebär en uppenbar risk för att priserna på fjärrvärmerör kan stiga i Sverige, och därmed kommer många fjärrvärmekunder att kunna drabbas av högre kostnader, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom, i ett pressmeddelande.

Huvudfrågan i målet har varit avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Konkurrensverket menar att marknaden är Sverige medan Patent- och marknadsöverdomstolen har i stället utgått från Logstorbolagens och Powerpipes marknad omfattar EES-området och Schweiz.

Domstolen menar att sammanslagningen inte skulle medföra att bolagen får dominerande ställning på denna marknad eller att det skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt.

– Det sammanslagna företaget kommer nu att få cirka 80 procent av försäljningen för fjärrvärmerör till svenska kunder – oavsett hur marknaden definieras. Det är en mycket hög andel, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

– Domstolen ställer mycket höga krav på Konkurrensverkets bevisning. Det kan leda till ännu mer omfattande utredningar än i dag, vilket i sin tur kommer att ställa högre krav på företagen i samband med företagskoncentrationer, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom kan inte överklagas.

Rekommenderade artiklar

Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Svårt förbjuda oljepannor i Sverige

Slopat bygglov för solceller och solfångare

”Bioenergi är inte koldioxidneutralt”

Konkurrensverket släppte Växjö-fallet

Konkurrensverket har dragit tillbaka överklagandet till Marknadsdomstolen i det omtalade Växjö-målet, där kommunen tvångsanslöt ett nyuppfört småhusområde till det egna fjärrvärmenätet. ”För höga beviskrav” var orsaken enligt Konkurrensverket. Segrare blev därmed Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, som stridit hårt för fjärrvärmeanslutningen.

Nya regler klara om byggnaders energianvändning

Boverket backar om energikrav

Efter massiv kritik drar Boverket nu tillbaka sitt förslag om förändringar när det gäller verifiering av energiprestanda. Det uppger Sveriges Byggindustrier (BI) på sin webbplats. Förslaget handlade om att det skulle räcka med att teoretiskt beräkna byggnaders energianvändning i stället för att både beräkna och mäta. Men förslaget fick kraftig kritik från hela byggsektorn som varnade för fusk och osund konkurrens.

Skarp kritik mot nytt investeringsstöd

Boverket har skickat ut förslag till regler för de nya investeringsstöden till energisnålt bostadsbyggande på ilremiss. Remissvaren ska vara inlämnade senast i dag, tisdag. – Stödet med den högre ersättningen kommer kraftigt att gynna värmepumpar, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF), som är en av remissinstanserna.

Nya energikrav oroar

De kommande nära-nollenergikraven (NNE-krav) som ska omfatta alla nya byggnader från 2021 oroar värmeleverantörer och bostadsföretag. Det största orosmolnet är vilka krav som kommer att ställas på den befintliga bebyggelsen.

Växjö försvarar fjärrvärmedomen med näbbar och klor