Logga in

Samverkan med branschen avgörande för yrkesprogram

Publicerad
16 nov 2015, 15:52

I dag överlämnade Amelie von Zweigbergk, utredare för yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftminister Aida Hadzialic (S). I betänkandet finns en rad förslag för att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och vilka jobb som finns. Samverkan mellan branschorganisationer och utbildningssystem om gymnasial yrkesutbildning är avgörande enligt betänkandet. 

Ytterligare förslag som framförs i betänkandet är att gymnasieskolans värdegrundsarbete ska förstärkas så att eleverna uppmuntras till mindre könsstereotypa utbildningsval. I betänkandet framkommer att VVS- och fastighetsprogrammet hade den absolut sämsta könsfördelningen bland sökande till gymnasieskolans tolv yrkesprogram läsåret 2014/15. Därefter följer el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, det industritekniska programmet samt fordons- och transportprogrammet. Samtliga hade mindre än 20 procent kvinnor bland de sökande. Allt enligt Skolverkets statistik.

Vidare föreslår utredningen prao, praktisk arbetslivsorientering, på en arbetsplats för grundskoleelever under två veckor eller på ett yrkesprogram i gymnasieskolan, en utökad statlig satsning på yrkestävlingar och försöksverksamhet med branschskolor för vissa yrkesområden.

En satsning på branschskolor var något som både Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen ställde sig positiva till efter att frågan tagits upp på ett seminarium i Almedalen i somras.

Läs slutbetänkandet här.