”Lägstalönerna behöver anpassas”

Publicerad 8 okt 2015, 17:20

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) publicerade i går sin aktuella lönebildningsrapport. En av slutsatserna är att arbetsmarknadens parter kan medverka till att minska arbetslösheten genom att ”anpassa lägstalönerna”.

KI skriver i en kommentar till rapporten att ”en anpassning av lägstalönerna kan, liksom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, minska arbetslösheten varaktigt.” KI konstaterar att lönebildningen genom Industriavtalets tillkomst 1997 har bidragit positivt till den svenska ekonomiska utvecklingen, men att den också har befäst en ”sammanpressad lönestruktur med relativt höga lägstalöner”. ”Det finns också tecken på att lönebildningen inte underlättar för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden”, skriver också KI.

Rapporten fastslår också att andelen bland de arbetslösa med så kallad liten jobbchans har ökat de senaste tio åren. I den gruppen återfinns bland annat utrikes födda, långtidsarbetslösa och personer med bara förgymnasial utbildning. Läs hela rapporten här. 

I går publicerade också Europaportalen.se en sammanfattning av Internationella valutafondens (IMF) senaste prognos. Den visar att den svenska arbetslösheten år 2020 kommer att ligga på 7,3 procent. Med den siffran hamnar Sverige i mittskiktet bland EU:s medlemsländer och långt ifrån regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet. I topp ligger i stället Österrike och Danmark med en prognostiserad arbetslöshet år 2020 på 4,5 procent. Läs mer IMF:s prognos här.