Logga in

Stor brist på arbetskraft

Publicerad
13 dec 2017, 13:42

Arbetsförmedlingens höstprognos visar en urstark arbetsmarknad. Under åren 2017–2019 förväntas sysselsättningen öka med 227 000 nya jobb. Samtidigt är bristen på arbetskraft hämmande för byggbranschen. Över hälften av arbetsgivarna rapporterar om brist på arbetskraft och 47 procent uppger att de inte kan öka produktionen utan att anställa mer personal.

I år ökar sysselsättningen med 97 000 personer i åldrarna 16–64 år. 2018 och 2019 växer sysselsättningen med 74 000 respektive 56 000 personer. 

Det visar Arbetsförmedlingens prognos som också pekar på att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper men allra mest bland utrikes födda. 

Mer än åtta av tio nya jobb väntas gå till utrikes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns.

Mikael Sjöberg Foto: Johan Lindstén

– Den fortsatt starka jobbtillväxten är mycket glädjande. Att den dessutom sker samtidigt som många nyanlända ska in på arbetsmarknaden är särskilt positivt, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten förändras däremot relativt lite och minskar i från 7,0 till 6,8 procent 2017. Under 2018 förväntas den sjunka till 6,6 procent, för att öka något till 6,7 procent 2019.

Enligt Arbetsförmedlingen innebär den höga aktiviteten i näringslivet att arbetsgivarna får allt svårare att få tag i personal. 

Bristen på arbetskraft fortsätter generellt att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år.

Byggkonjunkturen är stark och orderläget bland arbetsgivarna ligger på rekordnivåer. Anställningsplanerna är expansiva, men samtidigt utgör bristen på utbildad arbetskraft ett allt större hinder.

VVS ett framtidsyrke

Många byggarbetsgivare planerar för personalförstärkningar det kommande året. Samtidigt är kapacitetsutnyttjandet inom området mycket högt. Undersökningen visar att 47 procent inte kan öka produktionen alls utan att anställa mer personal. Detta är nära tio procentenheter mer än i våras.

Bristen på utbildad byggarbetskraft fortsätter att öka. I höstens undersökning rapporterar 52 procent av arbetsgivarna om brist på utbildad arbetskraft, en ökning på närmare sju procentenheter sedan i våras.

Bristen på arbetskraft leder till att arbetsgivarna oftare misslyckas med rekryteringar, något som uppges av hälften av arbetsgivarna. Konsekvenserna är att befintlig personal får arbeta mer och allt fler företag tvingas tacka nej till nya uppdrag.

Rekryteringsproblemen väntas öka inom ett brett spektra av byggyrken, allt från arbetsledare och ingenjörer till VVS-montörer och snickare, menar Arbetsförmedlingen.

313 000 personer sysselsattes inom byggverksamhet under 2016, en ökning med 17 000 personer eller 5,6 procent sedan året innan. De första tre kvartalen 2017 visar en fortsatt stark sysselsättningstillväxt – trots den stora bristen på arbetskraft. I år bedöms antalet sysselsatta inom byggverksamheten sammantaget att stiga med 3,5 procent eller 11 000 personer.

Installationsmarknaden ökar på bred front

Under 2018 och 2019 blir bristen på arbetskraft inom bygg- och installationsområdet än mer tydlig. För dessa år bedöms antalet sysselsatta öka med 5 000 respektive 3 000 personer.

Arbetsförmedlingen efterfrågeindikator har stigit stadigt sedan våren 2014 för byggverksamhet. Arbetsgivarnas förväntningar på utvecklingen de kommande sex månaderna stärkts nu ytterligare. Indikatorn ligger i dag på den högsta nivån som uppmätts sedan mätningarna startade.

Arbetsförmedlingen pekar på de stora bostadsinvesteringarna. Under de tre första kvartalen i år påbörjades närmare 50 000 lägenheter, 11 procent fler är under samma period 2016. Trots det rapporterar närmare nio av tio kommuner om fortsatt underskott på bostäder. Bostadsbristen försvårar också den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingens prognos ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017” bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet.