Logga in

Boverket skärper energikraven för nya hus

Publicerad
17 jun 2015, 10:36

Boverket föreslår en skärpning av energikraven till 55 kWh/m² för nära-nollenergihus (NNE) i Storstockholm. Samtidigt görs det undantag från energikraven för den som producerar egen energi. Det framgår av den rapport som myndigheten nu har överlämnat till regeringen.

Boverket föreslår att levererad (köpt) energi ska användas för NNE-byggnader i Sverige. Det vill säga att den mängd energi som energikraven ska ställas på är den energi som levereras till byggnadens tekniska system för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsdrift, exklusive ”fritt flödande energi” som kan tillvaratas på plats eller i närheten.

”Fritt flödande energi” som omvandlas till värme, el eller kyla på plats eller i närheten ingår därmed inte i den mängd energi som energiprestandakravet ställs på. Med ”fritt flödande energi” menar Boverket energi från sol, vind, mark, luft och vatten. Med uttrycket på plats eller i närheten avses att anläggningen, under vissa förutsättningar, kan vara placerad på en plats utanför tomtgränsen.

Boverket föreslår att viktningsfaktorer används. Den el som används för uppvärmning, komfortkyla och varmvatten föreslås viktas med en faktor på 2,5. För övriga energislag föreslås viktningsfaktorn 1. Viktningsfaktorn för el är framtagen med utgångspunkt i att undvika att energikraven särskilt främjar användning av elenergi för uppvärmning, enligt Boverkets rapport.

Men kritiken låter inte vänta på sig. Energimyndigheten ställer sig inte bakom Boverkets förslag om tillgodoräknande av fritt flödande energi eller viktningsfaktorn, eftersom man anser att konsekvensanalyserna är otillräckliga.

Organisationen Svensk Fjärrvärme anser att med Boverkets nya förslag slipper fastighetsägare som producerar sin egen energi att bygga energisnålt.

– Om förslaget går igenom kommer byggreglerna främst att styra valet av uppvärmning i husen. Andra styrmedel inom energiområdet sätts ur spel, samtidigt som energikraven inte leder till mer energieffektiva byggnader. Det nya förslaget förstärker diskrimineringen av energieffektiva gemensamma uppvärmningsalternativ som fjärrvärme, på värmemarknaden, skriver Svensk Fjärrvärme i ett pressmeddelande.

FAKTA/NNE-HUS

  • NNE står för nära-nollenergibyggnader och gäller alla nya flerbostadshus, lokaler och andra byggnader.
  • Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara NNE-byggnader.
  • För myndigheter som dels äger och dels använder nya byggnader kommer kraven för NNE-byggnader att införas 2019.
  • Boverket har sedan 2014 haft regeringens uppdrag att föreslå en svensk definition av NNE-byggnader.
  • EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, ligger som grund för de skärpta energikraven.
  • Boverkets nya föreslagna energikrav innebär en skärpning med 30 procent jämfört med tidigare förslag.
  • De nya reglerna föreslås träda i kraft för alla nya byggnader 2021 och för offentliga byggnader 2019.

Läs hela rapporten här.