– Vi har de hårdaste energikraven i Europa

Publicerad 13 jan 2012, 15:29

Är nittio lika med nära noll? Kritiken har varit hård mot regeringsförslaget att byggreglernas energikrav ska sätta nivån för nära-nollenergihus. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) svarar att kraven kommer att skärpas successivt, men att Sverige redan idag har de hårdaste energikraven i Europa.

Alla nya hus ska från och med år 2020 ha en energianvändning som är ”nära noll”. Definitionen på vad som är ett nära-nollenergihus får medlemsländerna göra själva.

Både VVS Företagen och Energieffektiviseringsföretagen är starkt kritiska mot regeringsförslaget på energikrav för nära-nollenergihus (NNE-hus) som innebär att 90 kWh/m² och år blir norm för NNE-hus i stora delar av Sverige.

VVS-Forum har bett bostadsminister Stefan Attefall att kommentera kritiken.

– För det första så är energikraven inte låga. De är de hårdaste i Europa. För det andra så är det i första hand i befintlig bebyggelse som energianvändningen måste minska avsevärt. Mot bakgrund av de senaste årens nybyggnadstakt är mer än 90 procent av de byggnader som förväntas finnas 2050 redan byggda i dag, svarar bostadsministern.

– När det gäller det befintliga beståndet kommer Boverkets ändringsråd från och med nästa år att bli föreskrifter och därmed juridiskt bindande. De gäller både tillbyggnad, ombyggnad och andra ändringar, menar Stefan Attefall och pekar på att den sammanlagda energianvändningen i bostäder och lokaler uppgick 2009 till 216 kWh/m² uppvärmd area, vilket är en minskning med nästan 8 procent jämfört med 1995. Användningen av energi för uppvärmning har minskat sedan 1995, men användningen av hushållsel, driftel och verksamhetsel ökar.

– Utgår man från dessa siffror innebär en minskad energianvändning med 20 procent till 2020 att den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmningsändamål måste ner till cirka 142 kWh/m². Nybyggnadskraven ligger redan långt under denna nivå.

– För att uppnå en minskning med 50 procent till 2050 krävs att den genomsnittliga användningen minskar till cirka 89 kWh/m², det vill säga i princip den nivå som idag redan gäller i vår södra klimatzon enligt BBR 2012.

– Det är tekniskt möjligt att bygga mera energieffektivt än idag. Och det är ju fritt fram för branschen att bygga så energisnålt som det bara är möjligt. Men hade det varit så enkelt som vissa vill göra gällande är jag övertygad om att många byggt väldigt mycket energisnålare än dagens energikrav. Av de hus som byggts under 2000-talet är bara omkring 3 000 lågenergihus, konstaterar bostadsministern.

– Kraven kommer sannolikt att fortsätta att skärpas successivt, men med samhällsekonomiska kalkyler som grund. Det är en ansvarsfull energipolitik, menar Stefan Attefall.