Logga in

14 regeringsförslag som berör installationsbranschen

Publicerad
19 jan 2021, 06:00
| Uppdaterad
28 mar 2021

Avloppsdeklarationer för små avlopp, obligatoriska klimatdeklarationer för byggnader och nya regler för bilförmånen. Det är några exempel på regeringens förslag som kommer att presenteras under våren.

VVS-Forum har gått igenom samtliga 165 regeringsförslag som kommer under våren 2021 och gjort ett branschanpassat urval.

De flesta väntas bli slutbehandlade av riksdagen före sommaruppehållet.

1) Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Hittills har den solel som produceras från anläggningar med en maximal effekt på 255 kilowatt varit befriade från energiskatt. Nu föreslås den högsta effekten bli 500 kilowatt.

Läs också:
Elbilar ökar bland installatörer

2) Höjning av förmånsvärdet för tjänstebilar. Schablonberäkningen för tjänstebilar föreslås ändras för att utjämna skillnaden mellan förmånsbil och privatägd bil. Enligt tidningen Vi bilägare kan skatten komma att höjas med 750 kronor i månaden för dem med tjänstebil.

3) Klimatdeklaration för byggnader. Byggherren föreslås ansvara för att göra en klimatdeklaration och lämna in den till Boverket. Privatpersoner är undantagna, liksom industrianläggningar, verkstäder och byggnader som inte har större bruttoarea än 50 kvadratmeter.

4) 2021 års ekonomiska vårproposition. Budgetpropositionen är ett säkert vårtecken, som dock inte brukar innehålla några större politiska överraskningar. De tunga förslagen brukar komma i höstbudgeten.

Visselblåsare
Visselblåsare ska få bättre skydd.

5) Genomförandet av visselblåsardirektivet. En ny lag ska ge bättre skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Den nya lagen föreslås gälla inom all privat och offentlig verksamhet.

6) Krav på rapportering av betalningstider. Problemet med sena betalningar drabbar särskilt mindre företag. Företag med minst 500 anställda föreslås att årligen redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

7) Tidsfrister för att främja produktionen av förnybar el. Det ska ta högst ett år att få tillståndet för anläggningar med en elproduktionskapacitet under 150 kilowatt och högst två år för anläggningar med högra kapacitet.

Avlopp.
Avloppsdeklaration för enskilda avlopp kan komma.

8) Avloppsdeklaration. Ett krav föreslås införas på avloppsdeklaration för små, enskilda avloppsanläggningar. Ett ackrediterat kontrollorgan ska utföra en enkel kontroll och upprätta en avloppsdeklaration som fastighetsägaren skickar in till kommunen.

Läs också:
Vem stoppar de olagliga avloppen?

9) Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

10) Dyrare att överklaga upphandling. För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens rättegångskostnader.

11) Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. MKB står för miljökonsekvensbeskrivning och Sverige har fått bakläxa av EU för genomförandet av direktivet. Förslaget handlar om en systematisk bedömning av projekt som har en ”betydande miljöpåverkan”.

VVS-företagaren som vill elektrifiera sin bilpark: ”Jag tänker på den globala uppvärmningen”

Vätgas
På sikt ska de bli möjligt att tanka bilen med vätgas.

12) Vätgas i bensinen. Den så kallade reduktionsplikten för bensin och diesel går ut på att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel för bensin och diesel.På sikt bör det, enligt regeringen, vara möjligt att använda fossilfria elektrobränslen som vätgas för att uppfylla reduktionsplikten.

13) Ökad kapacitet i elnäten Lagförslaget ska skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. Nätföretag som har outnyttjade underskott ska få möjlighet att utnyttja dem.

13) Bättre regler för elnäten. Den så kallade Nätkoncessionsutredningen ligger till grund för förslaget för att förenkla och förbättra regelverket för elnäten.

Läs också:
Här finns hela listan över propositionerna