Gränsvärdet för radon sänks inte

Publicerad 26 jan 2011, 09:05

Dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder bör inte sänkas. Det konstaterar Boverket tillsammans med fem andra myndigheter som har utrett WHO:s nya rekommenderade gräns- och riktvärde för radon i bostäder på 100 becquerel per kubikmeter.

Myndigheterna har tagit fram en rapport där de presenterar sina slutsatser. I rapporten konstateras bland annat att det inte är samhällsekonomiskt att genomföra en skärpning av rikt- och gränsvärdena. Myndigheterna ser även att det är en stor risk för höga kostnader för enskilda byggnadsägare om en sänkning av riktvärdet genomförs.

I rapporten har myndigheterna utrett både Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluften för befintligt bestånd och Boverkets gränsvärde vid nybyggnation. I båda fallen konstateras att dagens värde är det som ska fortsätta gälla. Byggnader med byggmaterialet som radonkälla radonsaneras oftast med hjälp av ventilation. En ventilation kan inte vara hur kraftig som helst då detta skapar komfortproblem.

Riktade informationsinsatser troligen är en effektivare metod för att få ner radonhalterna i nybyggda bostäder än ett sänkt gränsvärde, anser myndigheterna. De menar också att rikt- och gränsvärdet bör vara desamma eftersom olika radonvärden kan skapa förvirring om vad som gäller.

I rapporten pekar myndigheterna på att rökning är starkt kopplat till radongas och lungcancer. 450 av 500 lungcancerfall på grund av radon i bostäder drabbar rökare. Hur många av resterande procent som får lungcancer på grund av passiv rökning vet man inte. ”Att i stället lägga tid och resurser på att reducera antalet rökare skulle om åtgärderna fungerade och verkligen ledde till färre rökare, onekligen kunna minska antalet lungcancerfall än mer”, skriver myndigheterna i rapporten.

Radonsamordningsgruppen som står bakom rapporten ”Radon i inomhusmiljön – en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radoonvärden” består av representanter från Arbetsmiljöverket, Boverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning.