Logga in

Skattesänkning för köp av maskiner införs vid årsskiftet

Publicerad
30 dec 2021, 06:00
| Uppdaterad
3 jan 2022

Lägre skatt på inköp av maskiner – det är en av tolv nya lagar som börjar gälla efter nyår och som påverkar dig som är företagare i installationsbranschen.

1) Skattelättnad för investeringar 

Från årsskiftet blir det möjligt för dig som företagare att få skattereduktion vid investeringar i maskiner och andra materiella inventarier. Det tillfälliga coronastödet, som gäller till och med 2024, uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som köpts under 2021.

2) Företagare slipper återbetalning

Om du har fått coronastöd för korttidsarbete, men blivit återbetalningsskyldiga, får du en ny chans. Det gäller företag som har fått preliminärt stöd 16 mars–30 juni. Korttidsarbete innebär att staten går in och täcker kostnader, efter att arbetsgivaren minskat de anställdas arbetstid. Den nya anmälan ska lämnas senast den 30 april 2022. 

Korttidspermitteringar byter namn till korttidsarbete
Så fungerar korttidspermitteringar för företag och anställda

Möt företaget som ökade sin omsättning med 25 procent mitt i brinnande pandemi
9 strategier som ledde till vinstrekord mitt i coronakrisen

3) Lättare att dela el 

Det blir det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Undantagen för nätkoncession, tillståndet som krävs för att överföra el till en annan fastighet, utvidgas. 

4) Krav på klimatdeklaration 

Byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Bygglov som söks efter årsskiftet berörs.

Illustration: Getty Images

5) Skattelättnad för tjänstecykel

Bara den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor för en tjänstecykel ska tas upp till beskattning. Skattelättnaden gäller vanliga trampcyklar och elcyklar som du som arbetsgivare erbjuder dina anställda.

6) Svårare kringgå 3:12-regler

Det ska inte längre gå att ta sig förbi de så kallade 3:12-reglerna, som reglerar utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag.  Detta sker genom att utomståenderegeln kompletteras. 

7) Utökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget utökas med åtta miljarder kronor, vilket innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med särskilt fokus på arbetstagare med låga och medelstora inkomster. Vid heltidsarbete gäller sänkt skatt med cirka 150 kr per månad.

8) Full energiskatt på bränslen 

Skattenedsättningen för bränslen, till bland annat uppvärmning, kyla och stationära maskiner, slopas. Undantagna är motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Ett första steg togs den 1 juli 2021 då skattenedsättningen sänktes från 70 procent till 35 procent.

9) Förmånligare beskattning av personaloptioner 

De nya reglerna gäller företag med max 150 anställda och med en omsättning som uppgår till högst 280 miljoner kronor. Hittills har reglerna gällt bolag med högst 50 anställda och en omsättning på max 80 miljoner kronor.

De nya reglerna innebär också att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av den förmånligare beskattningen.

10) Skattelättnader vid tillfälliga jobb

Du som företagare undantas från bland annat arbetsgivaravgifter för tillfälligt anställda och kortvariga uppdrag på annan ort. Förutsättningarna är att anställningen eller uppdraget pågår i högst en månad och att avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. 

Illustration: Colourbox

11) Bättre skydd för visselblåsare

Personer som rapporterar om missförhållanden fick redan den 17 december 2020 skydd mot repressalier. Även andra personer som hjälper till med rapporteringen om missförhållandena omfattas av visst skydd. Men krav på interna rapporteringskanaler för företag med 50–249 anställda träder i kraft först den 17 juli 2022 (stora företag) respektive 17 december 2023 (mindre företag).

Nu kan du läcka information till Boverket
Ny kanal för visselblåsare i branschen

12) Mer bidrag till yrkeslärare 

Möjligheterna att få statsbidrag för utbildning av  lärare i yrkesämnen utökas. Ändringen innebär att gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och de kommunala vuxenutbildningarna kan få statsbidrag. Det gäller även för studier som påbörjas efter den 1 oktober 2021. Syftet med statsbidraget är att ge lärare i yrkesämnen möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.

Läs mer om de nya lagarna här.

KÄLLOR: Regeringskansliet, Skatteverket