Logga in

Framtidshoten mot värmepumparna

Publicerad
25 okt 2019, 07:16

Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, framtidsspanar och pekar ut de tydliga trenderna för värmepumparna. Men hon ser också två hot.

F-gasförordningen syftar till att att fasa ut fluorerade växthusgaser (f-gaser) som köldmedium. Konsekvensen blir att tillgången på f-gaser minskar och att de därmed blir mycket dyrare.

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades – De var ansvariga för felet

Inom butikskyla pågår redan konverteringen för fullt från f-gaser till naturliga köldmedier, framför allt koldioxid. Snart har turen kommit även till värmepumparna.

– Jag gissar att vi kommer att gå mot naturliga köldmedier och att många värmepumpar kommer att få propan, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Fördelen med propan, förutom att det är ett naturligt köldmedium, är bra egenskaper för de temperaturnivåer som värmepumpar bör arbeta med. Verkningsgraden blir hög och det är billigt.

– Det stora problemet med propan är att det är brandfarligt, förklarar Anne-Lee Bertenstam.

Här tillverkas framtidens värmepumpar – Så förenklas installatörens vardag 

Propan är ovanligt som köldmedium i värmepumpar i dag generellt sett. Det finns dock sedan länge i frånluftsvärmepumpar. Om det blir ett läckage i en sådan går detn ut med ventilationen och det finns ingen brandrisk.

– Med bergvärmepumpar blir det klurigare eftersom de står på insidan av huset och gasen riskerar att antändas. Värmpepumptillverkarna har en hel del att fundera på för att lösa det.

I luft/vattenvärmepumpar blir det enklare eftersom köldmediekretsen oftast sitter på utsidan och ett läckage kan ventileras bort. Luft/luftvärmepumpar med propan finns redan nu i andra delar av världen, framför allt i Indien.

– Något som oroar oss med propan i luft/luftvärmepumpar är att det inte krävs någon certifiering för att installera dem eftersom det inte är en f-gas. Vi jobbar för att det ska införas ett certifieringskrav som en säkerhetsaspekt, påpekar Anne-Lee Bertenstam.

”Många installationer utförs av personer utan certifikat” – Livslängden blir kortare och läckagen större

Värmepumpar i villor kommer att bli mindre, spår hon. Förklaringen är kommande byggregler som gör att husen blir mer välisolerade och använder mindre energi. Ett varmare klimat och högre komfortkrav gör att värmepumparna kommer att användas för komfortkyla även i villor.

– Hur många köper i dag en bil utan AC? frågar Anne-Lee Bertenstam retoriskt.

När bergvärmepumpen installeras kommer även frikyla att läggas till. Det blir en extrakostnad vid installationen, men sedan blir kylan väldigt billig.

Anne-Lee Bertenstam tror inte att värmefaktorn, COP, för värmepumpar kommer att kunna höjas så mycket om inget revolutionerande sker i den tekniska utvecklingen.

Företaget bakom solvärmepump i konkurs  – ”Är förmodligen en aning för bra produkt” 

Att sänka framledningstemperaturen från värmepumpen med hjälp av stora radiatorer eller golvvärme påverkar värmeutbytet mycket mer än att höja verkningsgraden för kompressorn något. Samma sak gäller om man höjer temperaturen från värmekällan, exempelvis genom ett längre borrhål eller förvärmning av brinevätskan med frånluften.

För att förbättra arbetsmiljön för installatörerna kommer den utgående vattenledningen placeras längre upp på värmepumparna i stället för undertill som är vanligt i dag, tror Anne-Lee Bertenstam.

IT-entreprenör går in i värmepumpföretag – ”I första hand bör man se till att driften blir optimal och förlänga livslängden”.

Vilka är hoten mot värmepumparna?

– Hur byggreglerna utformas kan både vara ett hot och en stor möjlighet. Ett potentiellt hot är om reglerna inte tillåter värmepumpar eller om det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att bygga för en annan typ av uppvärmning.

Ett annan risk är om det blir problem med elförsörjningen.

– Det finns ju redan nu kapacitetsproblem. Men även det kan vara en möjlighet för värmepumparna eftersom de kan användas för att reglera effektbehovet.

Elbolaget kan ha ett avtal med värmepumpägaren som gör det möjligt att stänga av värmepumpen i ett visst antal timmar vid elbrist. Inomhustemperaturen får då inte sjunka mer än någon grad.

– Värmepumpägaren får ett billigare elavtal, men utan att det blir alltför obekvämt. Samtidigt blir det möjligt att fördela elkapaciteten på ett bra sätt, säger Anne-Lee Bertenstam.

Fakta/F-gasförordningen

Det primära syftet med EU:s f-gasförordning är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå utsläppsmålen för växthusgaser.

Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i koldioxidekvivalenter kunna minska med två tredjedelar fram till 2030.

Förordningen omfattar bland annat:

  • nya regler kring läckagesökningsrutiner- och kontrollintervall,
  • bestämmelser om begränsning i användning, återvinning och destruktion av f-gaser,
  • villkor för placering av produkter på marknaden som innehåller f-gaser,
  • regler för successiv nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser.

Källa: Naturvårdsverket