Logga in

Avmattningen för installatörerna förstärks

Publicerad
5 nov 2019, 11:01

Men branschexperten ser flera marknadssegment med ljus framtid.

Installatörsföretagen presenterar en ny konjunkturrapport, som har tagits fram i samarbete med analysföretaget Navet (tidigare Industrifakta).

Under årets första halvår var det samlade värdet för elinstallationer cirka 44,5 miljarder kronor. Det innebär en minskning med 3,5 procent jämfört med samma period 2018. För VS-installationer var värdet 23 miljarder kronor, en minskning med 5 procent.

Marknadsvolymen för elinstallationer och elmateriel väntas minska med 1–2 procent per år under 2019 och 2020. För VS-sektorn pekar prognosen minus 3 till 4 procent 2019 för att sedan plana ut under 2020.

Ventilationsbranschen bedöms backa med 4 procent 2019 och under 2020 med 1 procent.

Installatörsjättarna om hur konjunkturläget påverkar branschen: ”Att prissätta risk och tänka marginal före volym är bra sätt att rusta sig mot lågkonjunktur” 

Däremot väntas installationer inom kyla växa med 4 procent under 2019 och 2020. Både komfortkyla och kommersiell kyla väntas bidra till tillväxten, men de regionala skillnaderna är stora.

– Min personliga reflektion över ökningen för kylinstallationerna är att det har blivit varmare i Sverige under stora delar av året med toppar under sommaren. Därmed behövs det mer komfortkyla framför allt inom sjukvården, säger Johan Martinsson, chef för avdelning Bransch på Installatörsföretagen.

Han ser även att tillgången på fjärrkyla gör att allt fler fastighetsägare väljer att installera kyla för att kunna erbjuda ett bättre inomhusklimat på kontoren.

Den sammanlagda installationsvolymen bedöms minska med 2 procent 2019 och 1 procent under 2020.

Färre jobb för installatörer när konjunkturen viker

Flera faktorer bidrar till nedgången och störst minskning bedöms ske inom nybyggnad av bostäder. Bostadsbyggandet väntas fortsätta nedåt under hela prognosperioden samtidigt som ombyggnadsinvesteringarna inom flerbostadshus bedöms växa i stabil takt.

Inom lokalbyggandet väntas det endast vara industrins investeringar som växer i år. Däremot minskar både kontors- och handelslokaler samt offentliga lokaler.

Nedgången inom ny- och ombyggnadsinvesteringarna ger utrymme för ett växande underhåll. Många fastighetsägare väntas nu prioritera underhåll som tidigare har skjutits fram.

Prognosen för industrirör har justerats ned med hänsyn till bland annat sämre utsikter för industrin i spåren av en lägre internationell efterfrågan, inte minst från Tyskland.

De regionala skillnaderna är stora både på VS- och elinstallationsmarknaden.

– Det som oroar mig är att avmattningen drabbar hela Sverige, med undantag av Stockholm, för de flesta anställda finns i övriga delar av landet. Värst ser det ut för sydöstra Sverige med en rejäl minskning på upp till 10 procent, säger Johan Martinsson

Under fjolåret minskade installationsvolymerna mest i Stockholm för både VS och el. Nedgången inom bostäder, kontor och handel var drivande.

I Skåne växte marknaden för båda typerna av installationer och flera sektorer bidrog till ökningen.

Därför faller badrumsmarknaden efter fem års uppgång

Elinstallationsvolymen växte även i Sydsverige förutom Skåne tack vare en stark utveckling inom tele, data och säkerhet. VS-installationerna var oförändrade under fjolåret.

I år väntas det däremot gå sämre för Skåne och Sydsverige medan Stockholm bedöms få den bästa utvecklingen både för VS- och elinstallationer.

Johan Martinsson påpekar att det på senare tid kommit många signaler från omvärlden som styrker Installatörsföretagens prognos om en bred nedgång.

Arkitektföretagen, som ligger tidigt i byggskedet, rapporterar om minskad orderingång. Vinsterna sjunker för stora industriföretag, exempelvis Stora Enso.

– Samtidigt har industrins underleverantörer börjat varsla personal. Allt är tidiga indikatorer på en lågkonjunktur och nu kommer dessa samtidigt, säger Johan Martinsson.

Till det kommer signaler nyligen från installatörernas leverantörer om en vikande marknad, exempelvis VS-grossisterna, blandarfabrikanten FM Mattsson Mora och värmepumptillverkare.

Vad bör installationsföretagen göra för att klara nedgången så bra som möjligt?

– För företagen i vardagen handlar det om att se över sina rörliga kostnader. Att ha kontroll över dem och vara beredd på att göra justeringar. Det kan vara att dra ner på inlånad personal om du verkar på en marknad som är på väg ner, säger Johan Martinsson.

Så blir installatören en vinnare med prefab

Ett råd till företagen inför framtiden är att ta till sig innehållet i Installatörernas omvärldsrapport, som presenterades i början av sommaren, samt i konjunkturrapporten om vilka sektorer som utvecklas positivt.

– Det gäller att fundera på inom vilka områden som de ska arbeta inom framöver och att sedan börja förflytta sig till andra segment. Jag uppmanar medlemsföretagen att avsätta strategisk ledningstid. Det brukar vara svårt för dem att göra eftersom de är så upptagna av vardagen.

Det finns flera marknadssegment där framtiden ser ljus ut, framhåller Johan Martinsson.

– Framför allt inom energiområdet och genereringen av den. Det kan både vara energi i form av el, exempelvis med solceller, eller som värme med värmepumpar, i synnerhet i större fastigheter. Det är en stor marknad där många kan vara med.

Även inom energieffektivisering är potentialen stor.

– Men det är en svår marknad. Kunderna tycker ofta att avkastningstiden är lite för lång och vi ser ännu inget riktigt sug efter energieffektiviseringsåtgärder, säger Johan Martinsson.

Anledningen är att incitamenten är för svaga, bedömer han.

– Det krävs att både staten och EU gör det mer attraktivt att genomföra större insatser för energieffektivisering. I dag sker det för lite inom det området.

I konjunkturrapporten nämns också larm och säkerhet som områden med ökande efterfrågan på grund av en ökad otrygghet.

– Där är teknik en preventiv åtgärd mot otrygghet. Även om det är en tråkig samhällsutveckling gynnar det våra medlemmar, kommenterar Johan Martinsson.

Teleteknik och underhållsarbeten inom el och VVS är områden som aldrig har haft någon svacka.

– Båda har ökat så länge som vi har gjort mätningar. Det är trygga marknader att vara på, konstaterar Johan Martinsson.

Han ser dock inga stora insatser i miljonprogramsområdena framöver.

– Det är fortfarande för dyrt att göra stora ombyggnader där utan åtgärderna genomförs först när de måste.

Johan Martinsson tror att rot-arbeten mot konsumentmarknaden kommer att rulla på som tidigare så länge inte fastighetspriserna sjunker eller räntorna stiger kraftigt.

– För företag som vill satsa på det området gäller det att var påläst inom konsumenträtt för att få en bra relation med kunden. Det är samtidigt där som vi ser störst hot från den svarta sektorn, framför allt när det har blivit en lågkonjunktur.