Logga in

Ny teknik fördubblar kapaciteten

Publicerad
25 mar 2019, 11:19

En 1 100 meter lång tekniktunnel byggs nu i Sveriges största reningsverk, Henriksdalsverket utanför Stockholm. Installationerna ska försörja den nya membranteknik som kommer att ge reningsverket fördubblad kapacitet. 

Trafikbruset är kraftigt utanför Henriksdals reningsverk i Nacka strax öster om Stockholm. Väl innanför dörren i bergrumsanläggningen byts trafikljuden mot sus från fläktar och ljudet av rinnande vatten.

Thomas Jäghammar, byggledare VVS från Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) visar vattnets väg genom reningsverket. Han går cirka 12 000 steg om dagen här i Stockholms största avloppsreningsverk som snart ska bli större.

”Jag kommer att jobba med det här tills jag går i pension. Som tidigare röris är det kul att få arbeta med andra änden av processen”

Thomas Jäghammar, byggledare VVS, Stockholm Vatten och Avlopp

– Jag kommer att jobba med det här tills jag går i pension. Som tidigare röris är det kul att få arbeta med andra änden av processen. Det är också roligt med ett så stort projekt, som handlar om allt från ventilation, värme och el till reningsprocessen, säger Thomas Jäghammar.

Thomas Jäghammar

Efter en god promenad in genom transporttunneln når vi centraltunneln som binder samman de olika reningsbassängerna. Längs tunnelväggen löper rör för reningsverkets eget vatten, avlopp, fjärrvärme och renat avloppsvatten för brandsläckning.

Tas om hand på annat sätt: Gigantiskt fettberg besegrat

Lukten av avlopp har blivit kännbar och avslöjar att vi närmar oss början av reningsprocessen. Väl inne i grovavskiljningen lyfter Thomas Jäghammar på några provtagningsluckor. Därunder syns exempel på vad stockholmarna spolat ut i avloppet – denna dag mest papper, plast och cashew-nötter.

Om tio år ska kapaciteten i Henriksdals reningsverk vara fördubblad. Några år innan dess stängs reningsverket i Bromma och i stället kommer avloppsvattnet från västerort att föras med självfall via en 14 kilometer lång tunnel till Nacka/Sickla. Senare i år beräknas tunnelbygget börja.

Avloppstunneln från Bromma ska ansluta vid Henriksdals reningsverks Sicklaanläggning som också byggs ut. Anläggningen får ny grovrening, ny försedimentering som skiljer ut organiskt material och fosfor samt ny utrustning för luktreducering. All hantering av restprodukten slam kommer att flyttas in i Henriksdalsberget.

”När den nya membranreningen är i drift kommer sandfiltren bara att behövas vid extra höga flöden, exempelvis 100-årsregn”

Thomas Jäghammar, byggledare VVS

Thomas Jäghammar stannar till vid en tavla med en översiktskarta över Henriksdals reningsverk. Den blåa kontorsbyggnaden som syns från vägen kommer att vara kvar. Störst förändring på utsidan blir det vid Sicklaanläggningen, som får ett nytt gult kontorshus. Och givetvis tar reningsverket hand om de egna kontorens avloppsvatten, som leds direkt till verkets första reningssteg.

Läs mer: Ozon ska rena vatten från antibiotika

Första reningssteget

Det mesta i utbyggnadsprojektet händer under jord. Trots det har arbetet blivit påtagligt för de boende på Henriksdalsberget. Som stöd erbjuds de regelbundna informationsmöten, nyhetsbrev och möjlighet till sms- eller telefonavisering inför sprängningar.

– Vi får många frågor om både stort och smått. Det kan handla om sprängningar, felparkerade bilar eller busschaufförer som kör för fort, säger Owe Areschoug, byggledare VVS hos SVOA.

Det är framförallt sprängningarna för en ny tekniktunnel som påverkar de boende på berget. I den 1 100 meter långa tunneln ovanför reningsbassängerna kommer installationer för ventilation, el och datanätverk att ta plats. Installationerna behövs för den nya reningstekniken med membran, MBR.

Vi går förbi de nuvarande luftningsbassängerna där vattnet är ganska rent, men med så kallade flockningar på ytan. I en av bassängerna forsar vattnet ut genom ett stort rör i mitten, mot en sista rening i sandfilter.

– När den nya membranreningen är i drift kommer sandfiltren bara att behövas vid extra höga flöden, exempelvis 100-årsregn, berättar Thomas Jäghammar.

membranreningenAlla luftningsbassänger kommer successivt att fyllas med membranfilter – totalt 1008 membrankassetter med en sammanlagd reningsyta som 260 fotbollsplaner. Enligt leverantören Suez blir det världens största anläggning med membranteknik.

Mer om rening: Fiskar kräver installationer i toppklass

På några ställen har de långa luftningsbassängerna redan fått balkar för upphängning av membrankassetterna. Vissa bassänger ska också göras djupare – från dagens sju meter till 16 meter. Detta för att få plats med tillräcklig reningsyta.

Förväntningarna är stora på de nya membranfiltren: De renar mer avloppsvatten på mindre yta och vattnet blir dessutom renare. Mer kväve fångas upp liksom föroreningar bundna till partiklar. Detta öppnar för större möjligheter att efterbehandla vattnet och ta bort mer bakterier, virus, mikroplaster och läkemedelsrester.

Stockholm Vatten och Avlopp räknar med att utsläppen av kväve till Östersjön minskar med 40 procent och utsläppen från breddning vid kraftiga regn halveras. Utbyggnaden gör även att cirka 6 000 lastbilstransporter av slam per år genom bostadsområden kommer att upphöra.

– Membrantekniken gör att reningsverket drar mer el än tidigare. Men totalt sett vinner ändå miljön på det här, säger Thomas Jäghammar.

 

Fakta Henriksdals reningsverk

Stockholms största reningsverk invigdes 1941 med nio reningsbassänger. Sedan dess har anläggningen byggts ut successivt och har i dag 34 bassänger.

Reningsverket renar i snitt 252 000 kubikmeter vatten per dygn. Medelflödet är 4,5 kubikmeter per sekund.

Den nuvarande utbyggnaden och installationen av membranteknik möjliggör en fördubbling av reningskapaciteten. Projektet ska vara klart 2029.