Logga in

Därför är rent vatten viktigt för prestandan

Publicerad
5 sep 2017, 15:00

Det är välkänt att syrehalten i slutna värme- och kylsystem starkt påverkar korrosion och prestanda. Nu har mekanismerna undersökts närmare i en ny studie.

Det är Swerea Kimab som på uppdrag av IWT Sverige undersökt en installation av företagets filter, Elysator, i en fastighet med korrosionsproblem i Örebro.

Produkten som larmar¨om läckage

Enligt studien konstateras att värmesystemet var syrefritt 19 veckor efter installationen. Det hade även högre pH, vattnet var klart och rent utan sedimenterade korrosionsprodukter.

Studien påpekar att halten löst syre i vattnet är den enskilt viktigaste parametern för att material och komponenter ska drabbas av betydande korrosionsangrepp.

Ett syrefritt system kan ha en livslängd på över 30 år, men om det finns kontinuerligt läckage av syre kan tunnväggiga komponenter börja läcka inom loppet av ett par år.

Bimetallkorrosion, närvaro av klorider i vattnet eller andra faktorer, kan bidra till korrosionsprocessen, när syre finns närvarande. Om syret är förbrukat i systemet avstannar korrosionen.

Det läcker som vanligt men oftast i köken

De flesta metaller vanliga i kyl- och värmesystem är också känsliga för korrosion vid låga pH-värden. Aluminium är ett undantag och är känsligt för både höga och låga pH-värden.

Korrosion kan leda till att materialet lokalt degraderas eller att läcka uppstår i området där korrosionen sker. Korro­sion kan också göra att ventiler täpps igen eller att flödet genom komponenter påverkas på grund av ansamling av korrosionsprodukter.

Skikt av korrosionsprodukter eller karbonat på värmeöverförande ytor bidrar till försämrad effektivitet. Ett skikt med tjocklek på 0,4 mm kan öka energibehovet med 10 procent jämfört med en ”ren” yta.

IWT:s Elysator är ett vattenfilter med en reaktionsbehållare som innehåller offer­anoder av magnesium. Reaktionen mellan vattnet och anoderna reducerar koncentrationen av syre och tar hand om det syre som eventuellt kontinuerligt läcker in i systemet och skulle kunna orsaka aktiv korrosion.

Den magnesiumhyd­roxid som alstras i processen hjälper också till att höja pH-värdet. Beroende på vattnets sammansättning i systemet minskar den elektriska ledningsförmågan genom partiellfällning som reducerar vattnets hårdhet.

Ny värmeteknik i fängelsehålan

Resultatet är alkaliskt vatten som har låg salthalt och minimal syrekoncentration. Filterfunktionen avlägsnar korrosionsprodukter som annars skulle kunna fastna på oönskade ställen och orsaka driftstörningar.

Filtret kräver ingen extern strömförsörjning eller kemiska tillsatser, men anoderna ska bytas vart tredje till femte år.

QTF är ett annat företag som förespråkar uppmärksamhet på syre och andra gaser i systemvätskan. Företaget avgasar systemvätskor med den så kallade QTF-metoden.

Enligt QTF borde kvaliteten föreskrivas av VVS-projektörer. Om det inte görs fylls värmesystemen med tappvatten som har syrgashalter på omkring 7–9 mg/liter, men också andra gaser som exempelvis kväve och koldioxid.

Kalla vätskor bär på högre halter lösta gaser och därför är det viktigare att ha kontroll på gashalten i kylsystem. Förutom att syre är grogrund för korrosion är gaser väsentligt mycket sämre energibärare än vätska.

QTF rekommenderar att tekniska vätskor ska innehålla mindre än 0,5 mg/l syre, ingen koldioxid, ha pH-värde 7,5–9 och en konduktivitet mindre än 600 μS/cm samt inga synliga partiklar.

Efter att vätskan behandlats bör referensprov tas och sparas i märkta och daterade behållare. Proven ska också analyseras.

Järnhalten ska vara lägre än 1 mg/l, koppar- och zinkhalterna mindre än 0,2 mg/l samt hårdheten under 7 °dH.