Logga in

Grossistjättar i miljontvist

Publicerad
31 maj 2018, 11:17

Grossisterna strider om ett ramavtal värt miljontals kronor som gäller VVS-material med allmännyttans inköpsfunktion HBV.

HBV meddelade i december 2017 att Ahlsell Sverige vunnit upphandlingen i samtliga geografiska anbudsområden med rangordningsplats 1 och att Dahl Sverige fick rangordningsplats 2.

Men Dahl gav sig inte utan menade att Ahlsells anbudspriser måste räknas upp. Dahl ansökte om överprövning av upphandlingen hos Förvaltningsrätten i Stockholm.

Läs mer: Nu går rörleverantören vidare

Till stöd för sin talan anför Dahl att HBV bland annat har brutit mot proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att ha tilldelat kontrakt till Ahlsell, trots att ”Ahlsell inte uppfyller samtliga obligatoriska krav”.

Dessutom ska Ahlsell inte ha levt upp till det obligatoriska kravet på miljömärkning, hävdar Dahl.

Dahl menar också att Ahlsell inte heller uppfyller det obligatoriska kravet på pris på produkter efter rabatt.

HBV kommer således inte att anta det anbud som i egentlig mening har det lägsta priset, enligt Dahl.

Men HBV menar att Dahls yrkanden saknar grund och att Ahlsell har intygat att samtliga krav uppfyllts.

Läs mer: Bredare utbud när grossisten öppnar nytt

HBV har efter slumpvis kontroll av ett antal produkter i nätbutiken kunnat konstatera att de efterfrågade funktionerna och informationen finns att tillgå.

När det gäller priser har Ahlsell kommit in med svar inom angiven tidsfrist och därmed uppfyllt det obligatoriska kravet att inkomma med svar, påpekar HBV.

HBV kommer efter anbudsöppning att skicka rabattbrevskorgen till anbudsgivarna som får fylla i vad priset är för aktuell artikel i tidigare inskickad prislista och att Ahlsell uppfyllt kravet då man har kommit in med svar inom angiven tidsfrist.

l upphandlingsdokumentet anges bland annat att offererade produkter ska motsvara den tekniska specifikationen. Vidare framgår att generellt så gäller att ”likvärdig” produkt ska uppfylla funktionskraven som efterfrågad produkt har och uppfylla kriterier för ”Säker Vatten”.

Förvaltningsrätten anser att HBV inte har brutit mot någon av de grundläggande principerna i LOU eller någon annan bestämmelse i LOU.