Logga in

Installationer kan ge 30 procents energibesparing

Publicerad
7 dec 2017, 11:21

Installationsteknisk energieffektivisering kan spara upp emot 30 procent för varje enskilt hus. Det framgår av ett betänkande som överlämnades i dag till bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Betänkandet Effektivare energianvändning i bostäder och lokaler, som är en del av utredning om energisparlån, lyfter fram installationstekniska insatser som en stor potential till energieffektivisering.

– Sveriges klimatpolitiska åtaganden kräver att vi minskar energianvändningen kraftigt, även i befintliga bostäder och lokaler. Utredningen innehåller flera intressanta åtgärder som skulle kunna bida till väsentligt minskade klimatutsläpp och bättre inomhusmiljöer, säger bostadsministern i ett pressmeddelande.

Här har ventilationen kopplats upp

Betänkandet menar att installationstekniska effektiviseringsinsatser kan minska den totala energianvändningen med 25–30 procent, om de appliceras på hela beståndet av flerbostadshus.

Genomgripande renoveringar ger en motsvarande potential att minska den totala energianvändningen med 40–45 procent i hela beståndet, beroende på val av ventilationslösning.

Normalt går det att nå privat- eller företagsekonomisk lönsamhet, om åtgärderna begränsas till vissa effektiviseringsinsatser som uppgradering av befintliga installationer, vindsisolering eller motsvarande åtgärder, enligt betänkandet.

Här finns en växande VVS-marknad

Däremot menar betänkandet att lönsamheten begränsas vid mer genomgripande åtgärder.

”Om dessa insatser också ska kombineras med renoveringar och andra byggnadstekniska åtgärder i syfte att uppnå en högre besparing, kan den företagsekonomiska lönsamheten bli mycket begränsad eller ingen alls. Det gäller särskilt vid åtgärder i klimatskalet som fönsterbyten och fasadisolering samt installation av nya ventilationssystem. Höga avkastningskrav och relativt korta avskrivningstider leder till osäkerhet om den företagsekonomiska lönsamheten i många projekt med sådana inslag.”

Åtgärdspaket är bättre än åtgärd-för-åtgärd, anser betänkandet som hänvisar till Bebos metod Rekorderlig Renovering där åtgärdspaketen beräknas leda till drygt 50 procent bättre energieffektivitet jämfört med enskilda åtgärder i flerbostadshus år 2030.

I vår startar Energibyggare

Utredningen om energisparlån, där betänkandet ingår, tillsattes den 14 juli 2016 och har letts av landshövdingen Göran Enander.

Läs hela betänkandet här.