Enklare bygga standardiserade bostäder

Publicerad 12 sep 2016, 16:31

Boverket ska, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, se över kontrollen av egenskaperna hos serietillverkade hus. Syftet med uppdraget, som ingår i det bostadspaket som regeringen tidigare presenterat, är att underlätta byggandet av standardiserade bostäder.
– Det är svårt att uppnå fördelar med decentraliserade system och tillsyn i 290 kommuner, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

För att öka bostadsbyggandet och samtidigt sänka byggkostnaderna har regeringen gett Boverket i uppdrag att se över den industriella serietillverkningen av hus. Bland annat ska det blir möjligt att återanvända till exempel ritningar, konstruktioner och utrustning i många projekt över hela landet. ”Företag med denna inriktning finns etablerade och flera byggbolag har gjort större upphandlingar som bygger på att standardiserade bostadsbyggnader levereras på flera olika platser”, heter det i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

En förutsättning för denna utveckling är att det finns planlagd mark för bostäder där villkoren är sådana att standardiserade byggnader ryms inom planen. Men även då kan det finnas hinder, om kommunerna tillämpar kraven på byggnaderna på olika sätt, enligt departementet. I lagstiftningen är utgångspunkten att varje byggnad ska bedömas individuellt.

– För både leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor. Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger Peter Eriksson, i pressmeddelandet.

Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag att efter samråd med SKL, och företrädare för byggbolag och entreprenörer, lämna förslag som innebär att byggnadsverk som i allt väsentligt är likadant utformade bedöms på samma sätt vid tillämpning av vissa krav i plan- och bygglagen (PBL).

Regeringen avsätter 500 000 kronor 2016 och 2017 för genomförande av uppdraget som ska redovisas senast den 30 juni 2017 till Näringsdepartementet.

Branschen har hittills reagerat positivt på förslaget.

– Det kommer att gynna både oss som producent och beställaren, säger Ola Adolfsson, vd på Flexator, i ett pressmeddelande.

Flexator är en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom prefabricerade verksamhetslokaler.

– Vi har länge jobbat för en ökad grad av standardisering. Genom att minska de kommunala särkraven kommer byggprocessen snabbas upp avsevärt, menar Ola Adolfsson och tillägger att detta även kommer att hjälpa beställarna, som får en snabbare hantering av sina bygglovs- och genomförandeprocesser.