”Avskräckande” straff i ny konkurrenslag

Publicerad 22 aug 2016, 12:55

”Medlemsstaterna ska se till att de sanktioner som kan påföras av nationella domstolar är effektiva, proportionella och avskräckande”, enligt EU-direktivet som ligger till grund för regeringens förslag till ny konkurrensskadelag.
– Direktivet och lagen är solklara – rätten till ersättning omfattar faktisk skada, utebliven vinst och ränta. Men skadeståndsrätten kommer att stötas och blötas med konkurrensrätten och det kommer landa i en intressant ny praxis på detta område, säger juristen Göran Grén på Svenskt Näringsliv.

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagen innehåller bestämmelser om ersättningsansvar, hur ersättningen ska bestämmas, regressrätt och om rättegången i mål om skadestånd.

Det är första gången som EU utfärdat ett direktiv på konkurrensområdet. Bakgrunden till EU-direktivet är att konkurrensrätten skilde sig åt markant mellan medlemsstaterna, dessutom är överträdelser av konkurrensrätten ofta gränsöverskridande.

– Eftersom nuvarande svenska konkurrenslag huvudsakligen är offentligrättslig och direktivet i huvudsak civilrättsligt så har regeringen valt att lägga allt i en ny lag för att undvika en alltför plottrig och svåröverskådlig konkurrenslag, förklarar Göran Grén.

Vilka blir då effekterna av att de svenska domstolarna, i enlighet med EU-direktivet, ska säkerställa att sanktionerna ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”?

– Sannolikt kommer skadeståndsmålen vid överträdelser av konkurrensrätten att öka. Men det är osäkert att säga i vilken omfattning, innan ny praxis börjar utvecklas och finnas. Sannolikt kommer även fortsättningsvis de större målen, som ofta är gränsöverskridande, att hanteras där man har störst möjlighet till framgång, menar Göran Grén och pekar på risken att de nya bestämmelserna kan leda till långa preskriptionstider.

Mål som redan har inletts i tings- eller hovrätt ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

Läs regeringens lagrådsremiss här.

Rekommenderade artiklar

”Stoppa förordningen om energieffektivisering”

Den nya förordningen om energieffektivisering, som träder i kraft den 1 oktober, måste stoppas. Det skriver en branschorganisation i ett brev till näringsminister Mikael Damberg (S). 

15 nya lagar som påverkar VVS-branschen

13 nya lagar som påverkar VVS-branschen från årsskiftet

VVS-Forum har listat 13 nya lagar som börjar gälla från den 1 januari 2016 och som berör VVS-branschen. Personalliggare i byggbranschen och att ROT-avdraget försämras från 50 till 30 procent är några exempel på nya lagar som träder i kraft efter årsskiftet. 

EU-kommissionen till svars om hormonstörande ämnen

Sverige har stämt EU-kommissionen för att den inte har beslutat om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Förhandling hölls i tisdags i målet, enligt ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

ARN tar över värmepumptvister från årsskiftet

Från och med den första januari 2016 ska tvister om värmepumpar där konsumenter är inblandade hanteras av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Det föreslår regeringen i en proposition.

”Bättre matchning krävs mellan bristjobb och jobbsökande”

EU kan tvinga Sverige införa IMD

Nytt system för kompetensprövning införs

En nationell referensram för examina, certifikat och diplom införs för att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnas till riksdagen i dag.– Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu har tagit första steget mot införandet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Så mycket kan skatten höjas på firmabilar

Så ska stöldgodstrafiken till utlandet stoppas