15 nya lagar som påverkar VVS-branschen

Publicerad 1 jul 2016, 12:03

VVS-Forum har listat 15 nya lagar som har trätt eller träder i kraft runt halvårsskiftet och som berör bygg- och VVS-branschen. Nya regler för Yrkeshögskolan, skatt på större solcellsanläggningar och inrättandet av nya patent- och marknadsdomstolar är några exempel på nya lagar.

1. Åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

En visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden överstiger två år inom en femårsperiod. Enligt en ny bestämmelse ska omvandling ske även då tidsbegränsade anställningar som allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete enligt anställningsskyddslagen följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Syftet är att begränsa möjligheten att under lång tid använda tidsbegränsade anställningar som följer på varandra.

Började gälla den 1 maj 2016.

2. Utvidgad målgrupp för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Traineejobb och stödet för yrkesintroduktionsanställningar utvidgas till att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa som är 25 år eller äldre. Samtidigt införs flexiblare krav på utbildning för att kvalificeras för traineejobb. Kravet om gymnasieutbildning för att få ett traineejobb slopas, vilket innebär att även personer med kortare utbildning omfattas. Kvalificeringstiden för traineejobb inom välfärdssektorn för unga kortas så att jobben ska kunna ges redan efter tre månaders arbetslöshet.

Började gälla den 1 juni 2016.

3. Ändrade regler för undantag från skatteplikt för solel

Dagens regler om skattefrihet för elektrisk kraft som producerats i bland annat större solcellsanläggningar och vindkraftverk begränsas och samordnas med nya regler för annan elproduktion. Skatten gäller om den installerade effekten av en solcellsanläggning är mer än 255 kilowatt. Den som har en anläggning upp till 255 kilowatt blir skattebefriad. Samtidigt slopas begränsningen att undantaget inte gäller den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. Dessutom ändras även undantaget från skatteplikt som gäller viss produktion av el från beskattade bränslen.

Börjar gälla den 1 juli 2016.

4. Webbplats för biobränsle med statligt stöd

Skattebefrielse för biodrivmedel, uppvärmningsbränslen inom industrin samt uppvärmningsbränslen och dieselbränsle i vissa fordon inom jordbruk och skogsbruk är statligt stöd, enligt EU-rätten. EU-kommissionen vill öka insynen, göra en effektiv utvärdering och kontroll av statliga stöd.

För att genomföra EU-rättens regler om offentliggörande och information skapas en webbplats som visar vilka företag som ges statligt stöd. Begränsningar införs också så att stöd inte ges till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav av otillåtet statligt stöd.

Börjar gälla den 1 juli 2016.

5. Sänkt skatt på biobränsle

Befrielsen från energiskatt ökas för etanol som låginblandas i bensin samt för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85). Befrielsen ökas från 74 procent till 88 procent av den energiskatt som gäller för bensin för den låginblandade etanolen och från 73 procent till 92 procent för den höginblandade.

Befrielsen från energiskatt ökas för Fame (fettsyrametylester) som låginblandas i dieselbränsle från 8 procent till 36 procent samt för höginblandad Fame från 50 procent till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.

Börjar gälla den 1 augusti 2016.

6. Lättare genomföra brådskande upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har ändrats för att förtydliga bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av en upphandling och av ett avtals giltighet. Ett interimistiskt beslut är när en domstol beslutar att en upphandling inte får avslutas innan den rättsliga prövningen är klar. Användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen ska beaktas när domstolen fattar beslut om ett interimistiskt beslut.

Började gälla den 1 juni 2016.

7. Enklare samverkan mot den organiserade brottsligheten

En viktig del i kampen mot organiserad brottslighet är att myndigheter samverkar och kan utbyta information med varandra. Den nya lagen syftar till att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som är av allvarlig eller omfattande karaktär.

Börjar gälla den 15 augusti 2016.

8. Nya patent- och marknadsdomstolar

Domstolsprövningen för immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga frågor ska samlas i två särskilda domstolar. Patent- och marknadsdomstolen heter den första instansen som finns vid Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt är den andra instansen. Som en konsekvens upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter.

En ny lag om patent- och marknadsdomstolar införs med bestämmelser om hur mål och ärenden ska handläggas i domstolarna och om domstolarnas sammansättning. I lagen finns även bestämmelser om prejudikatbildningen för de mål och ärenden som ska handläggas.

Börjar gälla den 1 september 2016.

9. Nya regler för revisorer och revision

Kraven på revisorernas oberoende skärps. Möjligheten för en revisor att lämna konsulttjänster till det granskade företaget inskränks. Revisionsberättelsen ska innehålla mer information än hittills. Revisorsnämnden får nya möjligheter, bland annat sanktionsavgifter. Ändringarna bygger på EU-regler, det så kallade revisionspaketet.

Lagarna började gälla den 17 juni 2016 och förordningarna börjar gälla den 2 juli 2016.

10. Kostnader för provtagning vid ekodesign

En ny förordning om ekodesign innehåller föreskrifter om tillsyn och kostnader för provtagning i anslutning till lagen om ekodesign. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet och ansvarar för att de regler som meddelats med stöd av lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om att tillverkare av energirelaterade produkter ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för prov och undersökning av prov. Även representanter för tillverkaren ska kunna bli ersättningsskyldiga.

Börjar gälla den 1 juli 2016.

11. Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Ett bidrag införs till regionala energikontor för samordning av kommunal energi- och klimatrådgivning. Stödnivåerna för rådgivning kommer inte längre att regleras som fasta belopp i förordningen. Genom förordningen kan Energimyndigheten i stället dela upp medlen efter målgrupper.

Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om bidragets storlek.

Börjar gälla den 1 juli 2016.

12. Stora företagsstöd ska redovisas på webben

Statliga och kommunala stöd till företag ska publiceras på webben. Generellt gäller detta stöd som överstiger ett belopp som motsvarar 500 000 euro eller mer.

Börjar gälla den 1 juli 2016.

13. Kortare instanskedja för detaljplaner

Kommunala beslut om detaljplaner eller områdesbestämmelser kan inte längre överklagas till länsstyrelsen, utan ska prövas direkt av Mark- och miljödomstolen. Syftet är att effektivisera prövningen och att detaljplaner och områdesbestämmelser snabbare ska kunna vinna laga kraft.

Började gälla den 1 juni 2016.

14. Ny lag om yrkeskvalifikationer

I en ny lag samlas yrkesutövares rättigheter när det gäller erkännande av yrkeskvalifikationer och tillfällig yrkesutövning i Sverige. Lagen gäller för dem som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i ett annat EES-land eller i Schweiz och som vill utöva ett reglerat yrke i Sverige. Med yrkeskvalifikationer avses bland annat examensbevis, utbildningsbevis, andra behörighetsbevis eller yrkeserfarenhet.

Började gälla den 15 april 2016.

15. Nya regler för Yrkeshögskolan

Förordningen om yrkeshögskolan ändras så att en utbildning inte längre måste ha en från samhällssynpunkt lämplig regional placering för att få ingå i Yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan ska i stället vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad utbildningen har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering.

Den som anordnar en yrkeshögskoleutbildning ska även kunna få statsbidrag eller särskilda medel för undervisning i svenska med yrkesinriktning. Utbildningsanordnaren ska se till att det finns platser för lärande i arbete på en arbetsplats om sådant lärande ingår i yrkeshögskoleutbildningen.

Började gälla den 15 april 2016.

Läs om alla nya lagar och förordningar runt halvårsskiftet här.