13 nya lagar som påverkar VVS-branschen från årsskiftet

Publicerad 30 dec 2015, 11:34

VVS-Forum har listat 13 nya lagar som börjar gälla från den 1 januari 2016 och som berör VVS-branschen. Personalliggare i byggbranschen och att ROT-avdraget försämras från 50 till 30 procent är några exempel på nya lagar som träder i kraft efter årsskiftet. 

 1. Snabbspår för nyanlända. Många nyanlända har utbildning där det råder brist på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden, bland annat VVS-branschen. De här personernas kunskap och färdigheter behöver tas tillvara effektivare, menar regeringen som tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter fört samtal om att skapa snabbspår in på arbetsmarknaden. VVS Företagen välkomnar snabbspåren. Arbetsmarknadens parter kan ansöka om pengar för ”främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden”. Medel kan exempelvis användas till översättning av valideringsmodeller till andra språk än svenska.
 2. Dyrare bensin och diesel. Energiskatten på bensin och diesel höjs med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för diesel. Befrielsen från energiskatt minskas för etanol som låginblandas i bensin till 74 procent samt för höginblandad etanol (E85) till 73 procent av den energiskatt som gäller för bensin. För Fame (fett-syra-metylester) som höginblandas i diesel ökas befrielsen från energiskatt från 44 procent till 50 procent.
 3. Höjd skatt på uppvärmningsbränslen. Koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer inom industri- och kraftvärmeanläggningar utanför handelssystemet samt inom jordbruks-, skogs- och vattenbruk höjs till den generella skattenivån 2018. Ett första steg, från dagens 60 procent till 80 procent av den generella skattenivån, tas redan 2016. Även den särskilda möjligheten till återbetalning av koldioxidskatten för den som begränsat Co2-utsläppen slopas.
 4. Personalliggare i byggbranschen. Krav om personalliggare finns sen tidigare i frisör-, restaurang-och tvätteribranscherna.Syftet är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens. Personalliggarna för byggbranscherna ska vara elektroniska.
 5. Förändringar av RUT-avdraget. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. RUT-avdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning samt flyttstädning. RUT-avdrag för matlagning slopas. Från den 1 augusti föreslår regeringen att RUT-avdraget även ska gälla trädgårds-, flytt- och IT-tjänster. 
 6. Förändringar av ROT-avdraget. Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 till 30 procent.
 7. Investeraravdraget EU-anpassas. Investeraravdrag får inte göra om den skattskyldige eller någon närstående under de två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker eller under förvärvsåret och indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.
 8. Värmepumpar prövas av ARN Näringsidkare ska vid tvist med en konsument om exempelvis en värmepump, informera om att tvistlösning erbjuds av Allmänna reklamationsnämnd samt ett antal privata branschnämnder. Dessutom finns i förordningen de beloppsgränser som ett anspråk inom ett visst område måste överstiga för att nämnden ska pröva tvisten.
 9. Ny instans för VA-mål. Tvister som tidigare prövats av Statens VA-nämnd ska fortsättningsvis prövas i Mark- och miljödomstolen som första instans.
 10. Villkorad skattelättnad för biodrivmedel. EU-kommissionen har förlängt godkännandet av det svenska stödet för nedsättning av energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel till och med den 31 december 2015. Regeringen har ansökt om förlängning av statsstödsgodkännandena hos kommissionen. Bedömningen är att en förlängning av godkännandena kräver en anpassning till kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020. Skattelättnaden villkoras med att det finns ett så kallat anläggningsbesked som ska visa att det finns ett kontrollsystem.
 11. Större befogenhet för Konkurrensverket. Konkurrensverket får granska elektroniskt lagrad information och ta kopior av bokföring och andra handlingar i verkets lokaler, i stället för att göra det på plats hos företaget där undersökningen genomförs. En förutsättning är att företaget samtycker till detta. Företaget har rätt att följa de åtgärder som vidtas när undersökningen fortsätter hos myndigheten.
 12. En effektivare plan- och bygglag. Det blir enklare att upphäva tomtindelningar, detaljplanerna ska förtydligas och reglerna om markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas och samordnas. Vidare utökas kretsen av personer som får överklaga ett beslut om startbesked. Ändringarna avser även hur beslut om lov och förhandsbesked ska expedieras och vilka krav som gäller för byggnadsnämndens handläggning av takkupor som har undantagits från krav på bygglov.
 13. Fortsatt statsbidrag för utbildning av yrkeslärare. Bristen på behöriga lärare i yrkesämnen ska motverkas med en förlängning av satsningen på behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Statsbidrag för lärare i yrkesämnen får lämnas senast den 31 december 2019. Bidrag får också lämnas för kostnader för studier som påbörjas före den 1 oktober 2018. Bidraget höjs motsvarande ett belopp som utgör 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning.

Läs mer om de nya lagarna och förordningarna här.