Plats för fler som bygger

Publicerad 15 dec 2015, 13:13

Det finns plats för fler som bygger mer. Det är en av slutsatserna i slutbetänkandet som ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” nu lämnats till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Utredningen föreslår i det omfattande betänkandet bland annat att regeringen:

  • Främjar enhetlighet och transparens, och tar initiativ till en strategi i syfte att koordinera tillämpningen av plan- och markanvisningsprocesserna och möjliggöra att ”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.
  • Att regeringen stödjer utvecklingen av en digitaliserad planprocess.
  • Verkar för spelregler som främjar bostadsbyggande, till exempel genom att göra bostadsförsörjning till ett riksintresse.

Utredningen presenterar också som förslag att kommuner ska undvika egna särkrav, för till exempel energianvändning, för att uppnå enhetlighet och transparens i planarbetet.

Ett annat förslag är att ge upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för allmännyttiga bostadsföretag.

– Det är bra att konkurrensen i vår sektor och dess påverkan på bostadsbyggandet granskas. Precis som konkurrensutredningen lyfter fram är det centralt med en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till utredningen.

Utredningen skriver bland annat ”Byggkostnaderna har under en lång period ökat mer än andra producentpriser i ekonomin. Mark- och byggmaterialkostnader är de kostnadsslag som har ökat kraftigast. Produktivitetsutveckling har också varit väsentligt sämre än i den övriga industrin. Ökade byggkostnader och en låg produktivitetsutveckling kan tyda på en svag konkurrens och ett begränsat omvandlingstryck.”

– Med dagens låga räntor kan byggbolagen ha vinstmarginaler på 35 procent i sin byggprojektutveckling. Det är anmärkningsvärt stora marginaler. Konkurrensen i Sverige när det gäller bostadsbyggande och byggmaterial måste bli bättre, säger Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på Sabo, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, i ett pressmeddelande.

Slutbetänkandet heter ”Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105)” och är resultatet av det uppdrag utredningen fick i maj 2014 att undersöka förutsättningarna för bättre konkurrens inom byggsektorn för ett ökat utbud på bostäder.

Läs betänkandet här.