Logga in

Lägre energianvändning 2014

Publicerad
21 dec 2015, 12:51

Den slutliga energianvändningen inom industri och hushåll minskar. Dessutom ökar tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet, den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Detta framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för år 2014.

Sveriges slutliga energianvändning minskade från 375 TWh år 2013 till 368 TWh år 2014. Energianvändningen minskade inom industrin och hushållen medan användningen inom transportsektorn ökade marginellt.

Hushållens energianvändning minskade från 86 TWh till 82 TWh 2014. Det bedöms i huvudsak bero på lägre energibehov för uppvärmning av bostäder på grund av varmare väder, menar Energimyndigheten.

Men även användning av el, fjärrvärme, olja och biobränslen har minskat. En trend som pågått under en längre tid. Till exempel har oljeanvändningen i flerbostadshus minskat från 1,9 TWh till 0,1 TWh på tio år, under samma period har fjärrvärmeanvändningen också minskat med 1,1 TWh till 22 TWh. Däremot har elanvändning till värmepumpar legat relativt konstant på 0,5 TWh.

Inom industrin minskade energianvändningen från 144 TWh år 2013 till 143 TWh 2014. Enligt Energimyndigheten kan det främst förklaras genom lägre användning av el och olja.

Tillförseln av förnybar energi, biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har tillförseln av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats samtidigt som oljetillförseln under senare år minskat, uppger Energimyndigheten,

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten och är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år. Energibalansen består av tillförsel- och användningssida. Den redovisas uppdelad på delarna i samhällets energianvändning, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. Energibalansen innehåller också uppgifter om förluster från produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.

Här finns hela statistiken.