Logga in

Fritidshus som används ofta ska energideklareras

Publicerad
14 dec 2015, 15:19

Fritidshus som används ofta och ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk med hög energianvändning ska energideklareras från den 1 februari 2016. Det föreslår regeringen och de flesta remissinstanser tillstyrker förändringarna, men några är kritiska.
– Det svenska lantbruket behöver inte fler kontroller och kostnader, menar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Miljö- och energidepartementets föreslår att bostadshus som används mer än fyra månader per år eller har en energianvändning som överstiger 25 procent av en helårsanvändning samt ekonomibyggnader med stor energianvändning ska energideklareras. De här byggnaderna har tidigare varit undantagna från kravet på energideklaration.

Men det finns fortfarande en del undantag kvar, bland annat bostadshus som används mindre än fyra månader per år (exempelvis fritidshus), eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent jämfört med helårsanvändning.

Övriga undantag från skyldigheten att energideklarera gäller bland annat byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet, industrianläggningar och verkstäder, tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år, ekonomibyggnader med lågt energibehov för jord- och skogsbruk, fristående byggnader med en golvarea som inte överstiger 50 m2 och totalförsvarets byggnader.

I dag går remisstiden ut och VVS-Forum har granskat de remissvar som kommit in till Miljö- och energidepartementet. De flesta är positiva, men det finns också de som är kritiska.

Föreningen Energirådgivarna tillstyrker de föreslagna förändringarna av lagen, men organisationen är kritisk mot att det inte längre går att ange om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) är godkänd eller icke godkänd.

– Vi anser att det är olyckligt då denna uppgift är en viktig del i en analys för att genomföra energieffektiviserande åtgärder, menar Energirådgivarna.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är kritisk mot att undantaget för energideklaration för ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk bara ska gälla de med lågt energibehov.

– Vi vill att hela undantaget kvarstår, även för dem med högre energiförbrukning. Ekonomibyggnader i lantbruket med stort energibehov ska likställas som industrianläggning eller verkstad. Vi ser ingen skillnad i detta sammanhang. Den svenska lantbruksnäringen är givetvis positiv till 20-procentsmålet om effektivisering och är med och bidrar på många sätt. Men att klassa ekonomibyggnader med hög energiförbrukning på krav om energideklaration är inte rätt väg att gå, skriver LRF.

– Lantbrukaren får betala för energin och har själv det största intresset av en effektivisering. Som lantbrukare finns bättre möjligheter att påverka energianvändandet än en passiv energideklaration. Man låter en kompetent energirådgivare gå igenom energiförbrukningen på gården och föreslå åtgärder, tillägger LRF.