El från solcellsanläggning blir skattefri

Publicerad 26 jun 2015, 11:40

El från solcellsanläggningar upp till 255 kW ska skattebefrias. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss till Lagrådet i dag. Förslaget innebär bland annat att skattereglerna för solcellsanläggningar förenklas och samordnas med regler för annan elproduktion. Det framgår av ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

Nuvarande regler för skattebefrielse av elproduktion från solceller är komplicerade och svåra att tolka. Dagens regelverk innebär bland annat att den som producerar el för eget bruk kan vara undantagen från skatteplikt, men så fort producenten säljer minsta överskottsproduktion till elnätet så kan hela produktionen – även egenanvändningen – bli skattepliktig. Motsvarande gäller även om producenten säljer inköpt el.

– Att förenkla regelverket för skattebefrielse av egenproducerad el är ett första viktigt steg i att skapa ett stabilt och förutsägbart regelverk för investeringar i solenergi, säger energiminister Ibrahim Baylan (S), i pressmeddelandet.

Förslaget gör det möjligt att producera skattebefriad el i solcellsanläggningar upp till 255 kW. Undantaget från skatteplikt gäller även de som säljer den egna överskottsproduktionen eller som säljer inköpt el. Förändringen innebär en utvidgad skattebefrielse jämfört med nuvarande regler för de producenter som redan i dag säljer överskottselen och på grund av försäljningen förlorar skattebefrielsen även för den el som man själv konsumerar.

Vid sidan av stöd i form av bland annat elcertifikatssystem och skattereduktion vid mikroproduktion av el vill regeringen undersöka möjligheterna att skattemässigt gynna solcellsel.

Det gäller solcellsel som produceras och används bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där elen är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de föreslagna effektgränserna.