Logga in

Stöd till snabbspår för nyanlända

Publicerad
28 maj 2015, 16:14

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har i dag fått regeringens uppdrag att under 2015 besluta om bidrag till kollektivavtalsslutande organisationer för särskilda insatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bidrag får uppgå till högst 5 miljoner kronor.
– Jag är glad att arbetsmarknadens parter ställer sin kompetens till förfogande för att kunna skräddarsy snabba vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

Insatser som kan påskynda etableringen av nyanlända ska prioriteras. Detsamma gäller så kallade snabbspår som ”främjar användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt som främjar utveckling av effektiva etableringskedjor inom yrken och branscher med identifierat kompetensförsörjningsbehov”.

Ansökan om bidrag ska innehålla en beskrivning av planerade insatser, tidplan, målgruppsbeskrivning, kostnadsberäkning och en beskrivning av hur samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter ska utformas. Storleken på bidraget bestäms utifrån de aktiviteter som planeras och utifrån hur många nyanlända som uppskattas kunna få del av insatsen.

Senast den 15 oktober 2015 ska ansökan om bidrag ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet.