Logga in

73 saker som VVS-montörer ska kunna för att få certifikatet

Publicerad
22 jan 2024, 06:00

Här är hela listan över kunskapsmålen som VVS-branschens yrkesnämnd, VVSYN, har fastställt att en färdigutbildad VVS-montör ska leva upp till. Har du själv koll på alla?

VVSYN larmar:
Fler kuggar branschprovet för VVS-montörer

Förberedelser:
Provledarnas bästa tips inför branschprovet

Allmänt:

1. Kan använda och tyda egenkontroller, protokoll och annan dokumentation som krävs för att kunna utföra arbetet efter lagar och branschregler.

Foto: Getty Images

2. Innehar certifikat Brandfarliga- eller Heta arbeten som krävs för att få avlägga branschprovet.

3. Kan använda verktyg samt skyddsutrustning och följa skyddsföreskrifter med hänsyn till både egen och andras hälsa och miljö.

4. Kan bedöma om det finns risk för asbest i befintlig isolering eller andra byggnadsmaterial och vidta lämpliga åtgärder.

5. Kan enheter och storheter som förekommer inom VVS-branschen.

6. Kan hämta nödvändiga fakta för arbetets utförande.

7. Kan olika rörmaterial, dimensioner och användningsområde för olika medier.

8. Kan utföra enklare felsökning och servicearbeten i olika VVS-anläggningar.

9. Kan utföra tryck- och täthetskontroll och idrifttagning i olika VVS-anläggningar.

10. Kan utföra underhåll på verktyg och annan egen utrustning enligt tillverkarens anvisningar.

11. Kan utvärdera sitt eget arbete i relation till kvalitets- och säkerhetskrav.

12. Kan vidta åtgärder vid olycksfall, bedöma och förebygga olycksfallsrisker.

13. Känner till elsystemets uppbyggnad och funktion.

14. Känner till grundläggande ekonomiska begrepp.

15. Vet vilka arbeten man inte får utföra utan el-behörighet och vilka arbeten man får utföra med nödvändig kännedom.

16. Vet hur olika vätskor och annat farligt material ska hanteras vid rivning och demontering.

17. Kan välja rätt maskin och hjälpmedel utifrån behov, arbeta ergonomiskt och säkerhetsmedvetet.

18. Kan skyddsledarens funktion och verkan.

19. Förstår vad ett felaktigt agerande vid elarbeten kan leda till.

20. Förstår olika belastningars inverkan på elsystemet.

21. Tillträdesregler i bostäder och andra lokaler utanför den egna verksamheten.

Läs också:
Ritningsläsning och 4 andra moment i installationsprovet som många bommar

Entreprenad- och ritteknik:

22. Kan använda ritningsskalor och kunna arbeta både efter skalenliga och måttsatta ritningar.

Foto: Getty Images

23. Kan begrepp och definitioner i olika entreprenader.

24. Kan förstå sambandet mellan sektions- och planritningar.

25. Kan läsa och förstå bygghandlingar samt kan utföra skisser och enklare ritningar som hjälp i installationsarbetet.

26. Kan med hjälp av ritningar vara väl orienterad på arbetsplatsen.

27. Kan självständigt utifrån flödesscheman, ritningar, beskrivningar och branschregler utföra VVS-arbetet.

28. Kan tyda symboler och beteckningar enligt gällande standard.

29. Känner till byggprocessens olika skeden från projektering till förvaltning.

george ska snart göra ett tredje försök
”Provet är gammalmodigt och måste utvecklas”

Rörledningar och fogmetoder:

30. Kan använda förekommande bockverktyg till olika material som koppar, stål och plast.

Foto: Getty Images

31. Kan använda gasskärutrustning och annan utrustning för kapning och håltagning.

32. Kan montera rörledningar och upphängningar efter bygghandlingar och aktuell standard.

33. Kan olika sammanfogningstekniker av förekommande rörmaterial och genomföra tryck- och täthetskontroll.

34. Kan sammanfoga kopparrör med mjuk- och hårdlödningsmetoder i samtliga lägen.

35. Kan svetsa med gassvetsmetoden med god förbindning till grundmaterialet med måttlig råge och vulst. Svetssträngens tjocklek understiger inte grundmaterialet och inga kantförskjutningar förekommer.

36. Kan svetsa utifrån relevant svetsmetod och i förhållande till rörens godstjocklek.

37. Kan utföra fogberedning och förbehandling av material samt välja ev. flussmateriel och lödutrustning efter tillverkarens anvisningar.

38. Kan utvärdera sin svets och lödning efter utfört arbete och kunna lämna omdömen om formavvikelser och fastställda kvalitetskrav.

39. Vet hur transport och förvaring ska ske för behållare av bränngaser och syre.

40. Vet vilka miljö- och hälsorisker som finns vid löd- och svetsarbeten.

41. Vet vilka rör, kopplingar och material som kan användas tillsammans.

42. Kan legerade och olegerade stål och metallers egenskaper och användning.

43. Vet vilka kompetenskrav och provmetoder som gäller enligt gällande standard för olika svetsförband.

Läs också:
”Det borde funnits med någon uppgift med till exempel pex och plaströr”

Sanitet:

44. Kan göra enklare dimensioneringar av sanitetssystem enligt olika lathundar, schabloner och tabeller.

Foto: Getty Images

45. Kan installation, drift, underhåll och service av enskilda och allmänna avloppssystem.

46. Kan installation, drift, underhåll och service av enskilda och allmänna tappvattensystem.

47. Kan installera förrådsberedare och värmeväxlare med säkerhetsutrustning för beredning av tappvarmvatten.

48. Kan redogöra för hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett sanitetssystem.

49. Kan systemuppbyggnaden i en avloppsanläggning.

50. Kan systemuppbyggnaden i en tappvattenanläggning

Styr & Regler:

51. Har förståelse för hur byggnader energioptimeras efter samhällets krav på energihushållning.

52. Kan grundprinciperna för reglering av cirkulationspumpar och ventiler.

53. Kan grundprinciperna för reglering av enskilda tappvattenanläggningar.

54. Kan injustera golvvärmesystem till föreskrivet värde.

55. Kan injustera radiator- och stamregleringsventiler till föreskrivet värde.

Foto: Getty Images

56. Kan injustera värmesystemets tryckhållningssystem.

57. Kan redogöra för hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett styr- och reglersystem i en VVS-anläggning.

58. Kan redogöra för hur värmesystemets framledningstemperatur styrs av utomhustemperaturen vid val av reglerkurva.

59. Vet hur styr- och reglerkretsen fungerar i ett tappvatten- och värmesystem.

60. Kan injustera värme eller kylbatteri/kylbaffel till föreskrivet värde.

61. Kan injustera varmvattencirkulationsflöde till föreskriven temperatur eller värde.

62. Känna till terminologi och begrepp samt funktioner hos komponenter inom reglerteknik.

63. Kännedom om metoder för att mäta tryck, temperatur, flöde och strömningshastighet.

VVS-lärlingar
Lärlingsansvarig: ”Jag kan önska att fler hade mer driv och stolthet”

Värme:

64. Kan grundprinciperna för tryckhållning med öppna och slutna värmesystem.

65. Kan göra enklare dimensioneringar efter effektberäkningar av värme- och indirekta kylsystem enligt lathundar, schabloner och tabeller.

66. Kan installation, drift, underhåll och service av värmesystem och indirekta kylsystem.

Foto: Getty Images

67. Kan redogöra för hur komponenter och apparater fungerar var för sig och tillsammans i ett värmesystem.

68. Kan systemuppbyggnaden i ett indirekt kylsystem.

69. Kan systemuppbyggnaden i ett värmesystem.

70. Kan uppbyggnad, principer och funktion hos olika systemlösningar inom värmeoch komfortkyla.

71. Kan vilken säkerhetsutrustning som krävs i värmeanläggningar upp till 100 kW.

72. Känner till kylprocessen och de vanligaste komponenternas funktioner i indirekta system vid kyl- och värmepumpsaggregat och förstå de processtekniska sambanden.

73. Känner till miljöpåverkan för olika produktionsanläggningar som fjärrvärme, värmepump och värmepanna.