Logga in

Sprit är farligt

Publicerad
28 mar 2018, 15:57

Sprit brinner – men det tycks ha fallit i glömska och resulterar i brandfarliga installationer.

Etanolblandningar är brandfarliga. Det ställer krav på hur kollektorrör från värmepumpar installeras inomhus. Men det tycks vara okänt bland installatörer.

I det branschgemensamma projektet ”Teknikvägg i småhus” har deltagarna uppmärksammat att säkerhetsföreskrifterna för brandfarliga etanolblandningar i värmepumpinstallationer sällan följs.

Inomhus måste köldbärarledningar ha bättre brandmotstånd än oisolerade plaströr. Samma krav gäller nivåkärl eller expansionskärl för sådana köldbärare.

Alternativen är att bygga in ledningarna med minst brandteknisk klass EI30, brandisolera ledningarna i EI30 eller att utföra dem av metall. Men någon typgodkänd isoleringslösning för rörledningar finns inte i dag på marknaden.

Anne-Lee Bertenstam

– Då är det metallrör som gäller, säger Anne-Lee Bertenstam, sektionsansvarig för fastighetsvärmepumpar hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP.

Det är Myndigheten samhällsskydd och beredskap, MSB, som utfärdar föreskrifter gällande cisterner, rörledningar och utrustning som används för brandfarliga vätskor med flampunkt högst 100 °C. Funktionskraven för brandskydd framgår av ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2014:5”.

Men kraven har funnits längre än så, bland annat i Svensk Kylnorm sedan 1990-talet.

– Det har alltid varit så. Eftersom det är svensk lagstiftning ligger ansvaret hos alla. Det är en skyldighet att hålla koll på lagstiftningen och följa den, säger Anne-Lee Bertenstam, som påpekar att många faktiskt installerar enligt kraven.

Problemen uppdagades när arbetsgruppen för ”Teknikvägg i småhus” diskuterade lösningar för inkommande ledningar i småhus.

Fredrik Runius

– Det är tack vare arbetsgrupperna som vi hittar sådana här saker. Alla inblandade talar om hur de gör, tänker och hur det fungerar i praktiken. När alla parter är med får vi med de flesta bitar, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Han påpekar också att kollektorslangar egentligen inte ingår i Säker Vattens område.

Enligt Arbetsmiljöverkets informationsmaterial om ATEX-direktivet är det god praxis att underskrida explosionsgränsen genom att hålla temperaturen 15 °C under flampunkten för blandningar av lösningsmedel.

Det betyder att etanolblandningar med mer än cirka 20 viktprocent etanol måste brandskyddas vid rumstemperatur. I bergvärmepumpar används ofta blandningar med cirka 30 viktprocent frysskydd, vanligen etanol, och 70 procent vatten som köldbärare. Fryspunkten för denna blandning är ungefär –19 °C.

I projektet deltar bland annat Säker Vatten, Trä- och möbelföretagen, Installatörsföretagen, Byggkeramikrådet, Golvbranschens våtrumskontroll, VVS-fabrikanternas råd samt Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.