Logga in

Över 7 600 olyckor i installationsbranschen

Publicerad
29 mar 2017, 07:49

Elektriker, VVS-montörer och övriga yrken inom byggbranschen är bland de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Det visar en sammanställning som Afa Försäkring har gjort.

Totalt har Afa studerat 30 733 olyckor inom byggsektorn, varav 10 259 allvarliga olyckor, som inträffade under åren 2010–2015 och 1 089 godkända arbetssjukdomar under samma period.

Bryter man ner siffrorna till installationsbranschen (el och VVS) så inträffade totalt 7 677 olyckor under 2010–2015. Uppdelat i yrkesgrupperna VVS-montörer och elektriker skedde närmare 121 olyckor per tusen sysselsatta i elbranschen under 2007–2015. Motsvarande statistik i VVS-branschen är 150 olyckor per tusen sysselsatta. När det gäller allvarliga olyckor (som kräver över 30 dagars sjukskrivning) är mönstret detsamma: 32 allvarliga arbetsplatsolyckor i elbranschen och över 47 allvarliga olyckor i VVS-branschen.

– Elektrikerna klarar sig generellt bättre än VVS-montörerna. De har väl sannolikt inte lika mycket tunga lyft för elektrikerna som för VVS-montörerna. Samtidigt är el farligt med ljusbågar och stötar, vilket avspeglar sig i att det är fler dödsolyckor bland elektriker än VVS-montörer, säger Mats Åhlgren, statistiker på Afa Försäkring och tillägger att han inte tagit fram orsakerna till dödsfallen.

Skadebilden är annars överlag bättre inom el- och VVS-branscherna, jämfört med övriga byggsektorn, betonar Mats Åhlgren.

En ny forskningsstudie från Luleå tekniska universitet visar bakomliggande orsaker till allvarliga arbetsplatsolyckor i byggbranschen. Omkring 300 000 personer jobbar i branschen och det sker ungefär 1 000 allvarliga arbetsplatsolyckor per år.

– De vanligaste arbetsplatsolyckorna inom byggbranschen är fall- och halkolyckor och olyckor kopplade till manuella verktyg. Bland de allvarliga olyckorna står dessa för 24 respektive 22 procent av olyckorna, säger Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet, och som ligger bakom studien “Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch”.

– Stress har en avgörande inverkan på olycksfallsrisken. En viktig orsak till stress är bristande planering. Av de som känner stress dagligen i arbetet har 38 procent varit med om allvarliga arbetsolyckor. Bland de som mycket sällan eller aldrig upplever stress är siffran 12 procent.

Resultaten av studien ska kunna användas för ett partsgemensamt åtgärdsprogram, där målet är bättre hälsa och välbefinnande för byggarbetare och minskade kostnader för företag och samhälle.

– För att uppnå en hälsofrämjande arbetssituation med minskande olyckstal krävs ett fortsatt samarbete mellan byggbranschens olika parter och en samsyn beträffande omständigheterna kring de allvarliga olyckorna, menar Magnus Stenberg.

FAKTA/Olyckor inom installationsbranschen

  • Antalet arbetsplatsolyckor i VVS-branschen under 2010–2015 var 2 552, varav 307 allvarliga olyckor och 442 som lett till medicinsk invaliditet.
  • 1 dödsfall inträffade bland VVS-montörer under samma period.
  • Den vanligaste olyckan är att isolerings- och VVS-montörer skär sig på olika saker, till exempel rör eller knivar. 21 procent av skärolyckorna har lett till medicinsk invaliditet.
  • Antalet arbetsplatsolyckor i elteknikbranschen under 2010–2015 var 5125, varav 480 allvarliga olyckor och 732 som ledde till medicinsk invaliditet.
  • 6 dödsfall inträffade bland elektriker under samma period.
  • Den vanligaste olyckan i elteknikbranschen är fallolyckor följt av maskiner och verktyg. Speciellt för elektriker är elrelaterade skador, som står för 17 procent av alla olyckor.
  • Under 2014 inträffade i genomsnitt 2,5 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta på hela arbetsmarknaden, för yrkena inom bygg var motsvarande siffra 7,7 allvarliga olyckor per 1000 sysselsatta.
  • Yrken inom bygg står för cirka 5 procent av de sysselsatta, men cirka 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.