”Värmepumpar blir utan stöd”

Publicerad 24 aug 2016, 14:05

De flesta remissinstanser gav underkänt till först regeringens förordningsförslag, som klubbades av riksdagen i somras, och nu Boverkets föreskrift om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Det visar VVS-Forums genomgång av remissvaren.
– Vi är bestörta över att man i praktiken valt att effektivt förbjuda användandet av den mest kostnadseffektiva, miljövänliga och realistiska möjligheten att energieffektivisera våra befintliga flerbostadshus, nämligen den värmepumpande tekniken och i synnerhet energieffektiva geoenergilösningar, säger Morgan Willis på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP. 

Från den 1 oktober i höst kan fastighetsägare söka stöd till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden. Stödet för renoveringen beräknas till 20 procent av renoveringskostnaden och går direkt till hyresgästerna genom hyresrabatter. Stödet för energieffektivisering ges till fastighetsägaren och beräknas utifrån sparade kWh. För att få denna del av stödet ska åtgärden leda till 20 procent bättre energiprestanda.

Stöd till renovering och energieffektivisering i utsatta bostadsområden omfattar 1 miljard kronor om året under sju år. För 2016 skulle detta innebära 800 miljoner kronor.

Stödet omfattar flerbostadshus med hyresrätter som ligger i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, det vill säga där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. Enligt Boverket omfattas totalt cirka 26 000 byggnader.

Ytterligare villkor är att byggnaderna ska vara energideklarerade med energiprestanda 130 kWh/m² och år eller mer. Efter renovering får inte heller installerad eleffekt för uppvärmning överstiga 10 W/m².

Regeringen har haft väldigt bråttom, för bråttom menar många, att få igenom förordningen. Och Boverket har, som verkställande myndighet, också fått snabba på processen med en föreskrift. Förordningen klubbades av riksdagen i somras och deadline för remissvar till Boverkets föreskrift var den 22 augusti.

– Näringsdepartementet har i stället för att i vanlig ordning skicka ut förslaget till förordning på 3-månaders remiss haft en snabbt påkommen hearing. Den slutliga hearingen hölls den 26 maj medan förordningen utfärdades 30 juni och då med flera ändringar införda efter hearingen. I min mening ett bra sätt att få till en riktig dålig förordning, menar Morgan Willis.

– Vi är mycket kritiska till att föreskrifter remitteras under semesterperioden. Vi förstår att detta är på grund av att regeringen har bråttom att sjösätta renoveringsstödet. Det är dock oseriöst av både regering och myndighet att bereda förordningar och föreskrifter på detta hafsiga vis, skriver Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier (BI), i sitt remissvar till Boverket.

VVS-Forum har tittat närmare på remissvaren till både Näringsdepartementet och Boverket, då många av remissinstanserna hänvisar till sitt tidigare remissvar.

En vanlig kritik är att det inte ges någon definition av renovering. En annan vanlig synpunkt är att stödet inte är teknikneutralt. Dessutom vill de flesta att ett Renoveringscentrum etableras.

Här är några axplock ur remisskörden till Boverket:

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

”Vi är förbluffade över att Näringsdepartementet frångått alla diskussioner om teknikneutralitet och utan några vidare belägg valt att mer eller mindre förbjuda en teknik och en bransch från att ta del av det aktuella stödet. Förutom att vi går miste om en av de största möjligheterna till minskning av bostädernas energianvändning sätter regeringen aktivt käppar i hjulen för den fria konkurrensen på värmemarknaden vilket i sin tur kommer leda till högre priser för invånarna.”

Energieffektiviseringsföretagen

”Ingen skillnad görs om byggnaden är elvärmd eller inte. Vi anser att det kan leda fel. I Boverkets energiklasser för byggnader görs skillnad på om byggnaden är elvärmd eller inte.”

Svensk Ventilation

”Vi får inte göra om 70-talets energieffektiviseringar på bekostnad av inomhusmiljön.”

Fastighetsägarna

”Ekonomiskt stöd till fastighetsägare som inte renoverat sina byggnader skickar en signal till fastighetsägare som har renoverat (utan statligt stöd) att om man väntar med att renovera får man ett statligt stöd.”

Sveriges Byggindustrier (BI)

”En ny remissrunda är nödvändig, och vi uppmanar Boverket att i fortsättningen arbeta i genom sina förslag ordentligt. Det skulle bespara remissinstanserna besväret att granska ofullständiga och otydliga förslag, och vi skulle också kunna bidra med mer konstruktiva synpunkter i stället för att behöva påpeka felaktigheter.”