Logga in

”Inför ROT-avdrag i miljonprogrammet”

Publicerad
4 jul 2016, 11:58

ALMEDALEN. Hela 60 procent av landets fastighetsägare vill ha ROT-avdrag för renovering av flerbostadshus i miljonprogramsområden. Det visar en undersökning som branschorganisationen Svensk Ventilation presenterade i Almedalen i dag. 

Regeringens aviserade satsning på energieffektivisering och renovering av miljonprogrammen om en miljard kronor per år under perioden 2016–2019 verkar inte ha nått ut till alla fastighetsägare. En tredjedel av landets fastighetsägare känner överhuvudtaget inte till stödet. Bara lite drygt hälften av fastighetsägarna bedömer att deras fastigheter helt eller delvis omfattas av stödet.

Samtidigt bedömer drygt 60 procent av fastighetsägarna att mer statligt stöd är av betydelse. Lika många vill att ROT-avdrag ska kunna användas även för åtgärder i flerbostadshus. Drygt var tredje tror också att ett ROT-avdrag som anpassas för energieffektiviseringsåtgärder skulle ha en positiv effekt.

Det visar resultatet från den undersökning som Svensk Ventilation och konsultföretaget New Republic gjort, där drygt hundra fastighetsägare och förvaltare med flerbostadshus i miljonprogramsområden svarat på en enkät. Strax över 80 procent är allmännyttiga bostadsföretag och resten privata.

Undersökningen visar att det finns ett stort stöd för statliga ekonomiska incitament för att öka takten i renovering och energieffektivisering. Men att bara drygt hälften är intresserade av att söka det befintliga stödet.

Syftet med undersökningen var att kartlägga hur de som äger eller förvaltar fastigheter från 1960- och 70-talen arbetar med energieffektivisering, samt deras kunskaper om och intresse för att söka regeringens stöd om en miljard kronor till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Undersökningen visar också att endast fyra av tio bostadsföretag har kartlagt energieffektviseringsbehov i hela sitt fastighetsbestånd. Så mycket som var fjärde fastighetsbolag har kartlagt mindre än hälften av beståndet eller inte alls.

Men de flesta fastighetsbolag, 80 procent, har genomfört åtgärder som minskar energianvändningen i åtminstone någon av sina fastigheter under 2013-2015. Samtidigt bekräftar undersökningen att bara var tredje fastighetsbolag har åtgärdat halva beståndet eller mer, och så få som var tionde fastighetsbolag har genomfört energibesparande åtgärder i hela beståndet.

En stor andel av fastighetsbolagen har genomfört förändringar i ventilationssystemen som en energieffektiviseringsåtgärd. Två av tre fastighetsbolag har justerat ventilationsflödena, drygt hälften har infört ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) och ungefär lika många har bytt till energieffektiva fläktar. Behovsstyrt ventilationen har något färre gjort, ungefär fyra av tio.

Av de nästan 20 procent som svarat ”annat” uppger många att de inte hunnit genomföra alla åtgärder, då det tar lång tid. Någon svarar ”tid kostnader, personella resurser både hos oss och hos entreprenörerna”.

Nio av tio svarande uppger att de har genomfört OVK i enlighet med Boverkets föreskrifter i hela sitt fastighetsbestånd. En mycket liten andel har inte följt regelverket, enligt egen uppgift.