Logga in

Branschrävarnas tips för en bättre injustering

Publicerad
4 jan 2023, 06:00
| Uppdaterad
3 jan 2023

Vad krävs för en lyckad injustering av värmesystem? VVS-Forum frågade tre branschrävar som tillsammans har närmare 100 års erfarenhet av injusteringsarbete.

Benny Lieberth, vd för NGL Energientreprenad, lyfter fram vikten av en god relation mellan beställare och entreprenör för att injusteringen ska bli bra.

NGL Energientreprenad:
Därför köpte Assemblin ett injusteringsföretag

Maria Holmkvist, produktutvecklare på Insu:
”Behövs kurser som kan fördjupa VS-montörernas kompetens, exempelvis injusteringsteknik”

– Om båda parter arbetar tillsammans för att nå ett hundraprocentigt tillträde i samtliga steg minimeras risken för okalkylerade avvikelser, säger han.

En strukturerad och väl inarbetad process är viktig.

– Samtliga steg med förstudie, beräkning, inreglering och funktionskontroll samt efterjustering, skapar optimala förutsättningar för ett balanserat värmesystem. Följden blir ett förbättrat inomhusklimat och bästa möjliga driftnetto.

Oavsett metod är ingen värmeinjustering komplett utan en fullständig funktionskontroll där samtliga flöden och temperaturer mäts och analyseras.

Benny Lieberth, NGL Energieentreprenad

En komplett värmeinjustering är en av grunderna för temperatur- och energioptimeringar.

– Oavsett metod är ingen värmeinjustering komplett utan en fullständig funktionskontroll där samtliga flöden och temperaturer mäts och analyseras för att säkerställa att den teoretiska beräkningen stämmer överens med verkligheten, säger Benny Lieberth.

Hans-Eric Rödjemyr som driver Rödjemyr Konsult, och Tordh Ellman, vd för Svensk Energi Consult (Secon) tycker att det ofta brister i efterkontrollen. En orsak är att injusteringen görs i ett sent skede av byggprojektet.

– Det finns väldigt ont om tid för vårt arbete innan samordnad provning och oftast görs ingen efterkontroll av värmen i lägenheterna. Det borde avsättas mer tid i projektet för injustering och göras en efterkontroll av systemen vid kall väderlek när termostaterna inte är monterade på radiatorventilerna, säger Hans-Eric Rödjemyr.

I de flesta av Secons uppdrag är beställarens, vanligtvis rörentreprenören, viktigaste krav att att Secon kan leverera ett injusteringsprotokoll till slutbesiktningen, förklarar Tordh Ellman.

– Men våra förutsättningar är ofta inte de bästa eftersom vi är en av de sista entreprenörerna som ska göra färdigt arbetet innan slutbesiktningen.

Många gånger är inte värmesystemet eller elarbetet för matning till pumpar klart i tid.

– Vi kommer ofta dit några dagar efter man har fyllt på och luftat systemet. Det är ett högt gasinnehåll i systemvattnet som kan påverka slutresultatet av injusteringen negativt, säger Tordh Ellman.

Det krävs både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet hos alla inblandade led för att injusteringen ska bli bra, framhåller Hans-Eric Rödjemyr. Han efterlyser en legitimering för injusterare för att höja kvaliteten på yrkeskåren. Dessutom önskar han att det ägnades mer tid åt injustering av värmesystem i utbildningen av VVS-konsulter på Insu, tidigare IUC, i Katrineholm. Han höll tidigare tidigare i kursen i injustering av värme och ventilation för utbildningen av VVS-ingenjörer på IUC.

Många inom förvaltning och projektledning saknar i dag praktisk erfarenhet och då blir pappersprodukter, exempelvis egenkontroller, viktigare än verkligheten.

Hans-Eric Rödjemyr, Rödjemyr Konsult

Många gånger saknas den praktiska erfarenheten av injustering hos såväl VVS-konsulter som fastighetsförvaltare, menar Hans-Eric Rödjemyr. Systemen ställs vanligtvis in efter konsultens teoretiskt framräknade värden, men ibland tar de inte hänsyn till de verkliga förhållandena i fastigheten. Det kan exempelvis handla om att husen är utsatta för vindpåverkan eller att gavlar och ytterhörn har större effektbehov i verkligheten än i teorin.

Tidigare hade de stora fastighetsförvaltarna ofta en teknisk grupp som stöd i sitt arbete, påpekar Hans-Eric Rödjemyr.

– Nu måste förvaltarna både sköta administrativa delar samt hantera energifrågorna. Alla har inte den kunskapen och vet inte hur injusteringsarbeten ska upphandlas på rätt sätt. Många inom förvaltning och projektledning saknar i dag praktisk erfarenhet och då blir pappersprodukter, exempelvis egenkontroller, viktigare än verkligheten.

Tordh Ellman tycker att det borde ställas högre krav från byggherren och beställaren på hur injusteringen ska utföras eftersom den är en av de viktigaste parametrarna för fastighetens framtida driftsekonomi och komfort. En av Secons kunder har insett injusteringens betydelse och upphandlar den som en separat entreprenad.

Injusteringen ingår då inte i rörentreprenaden och metodiken som Secon då använder är kortfattat:

  • Kontroll av konsultens beräkningar, till exempel tryckfall över växlare, radiatorer och stamventiler, samt överslagsberäkningar för kontroll av exempelvis ledningsdimensionering.
  • Genomgång av fastigheten på plats innan injusteringen påbörjas.
  • Vattenprover tas innan injusteringen påbörjas på bland annat gasinnehållet och därmed ska avgasare ha installerats.
  • Injusteringen utförs med beräknade kv-värden som ställs på radiatorer och stamventiler. Kontroll görs av att beräknade värden ligger rätt i förhållande till önskade flöden. Avvikelser större än 10 procent inklusive mät- och metodfel ska utredas innan injusteringen fortsätter.
  • Stamventiler flödesmäts till projekterat flöde. Används differenstrycksventiler ska även inställt differenstryck anges.

– Det är viktigt att vi inte har högre arbetstryck över ventiler än vad den sämsta komponenten tål i differenstryck utan att ljud uppstår. Här har differenstryckstyrda ventiler medfört att vi har större möjligheter att få en bra och tyst anläggning, säger Tordh Ellman.

I dag installeras fler anläggningar med uppkopplade rumstemperaturgivare och då upptäcker vi eventuella avvikelser i rumstemperatur snabbare.

tordh ellman, Secon

I Secons uppdrag ingår även att utföra en temperaturkontroll på radiatorer under eldningssäsong.

– Eventuella efterjusteringar utförs då teoretiska värden inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det finns felkällor i byggprocessen som gör att vi måste efterjustera. I dag installeras fler anläggningar med uppkopplade rumstemperaturgivare och då upptäcker vi eventuella avvikelser i rumstemperatur snabbare, säger Tordh Ellman.

När Secon uppnått beställarens funktionskrav monteras termostaterna. Ett nytt vattenprov tas för att säkerställa att vattenkvaliteten och gasinnehållet är lika som vid tidigare mätningar.

– Detta är den klart bästa arbetsmetodiken som jag kan tänka mig för att få ett bra slutresultat för beställaren. Men det kräver en högre kompetens av oss än att bara kunna hantera en flödesmätare, säger Tordh Ellman.

Tordh Ellman

Startade 2005 det skånska VVS- och energikonsultbolaget Svensk Energi Consult (Secon) som bland annat arbetar med injustering av värme- och ventilationssystem. Han gick den första injusteringsutbildningen på Sifu 1982 och har arbetat med tekniken sedan dess.

Benny Lieberth

Vd för NGL Energientreprenad som sedan i somras ingår i Assemblin. NGL arbetar med injustering samt optimering av värme-, kyl- och tappvattensystem. Han är i grunden certifierad VVS-montör och vidareutbildad till energiingenjör. I den senare rollen har han bland annat jobbat på Riksbyggen 2008–2014.

Hans-Eric Rödjemyr:
Han sålde familjeföretaget – fick se det gå i konkurs

Hans-Eric Rödjemyr

Var 1983 en av grundarna till företaget RT Driftservice, som huvudsakligen arbetade med injustering av värme- och ventilationssystem i Mellansverige. Han driver i dag bolaget Rödjemyr Konsult i Örebro samt är delaktig i sin sons företag RS Driftteknik.