De flesta har kommunalt vatten och avlopp

Publicerad 23 jun 2016, 11:18

Av Sveriges befolkning är omkring 87 procent anslutna till det kommunala vatten- och avloppledningsnätet. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) som för första gången publicerar uppgifter om vatten- och avloppsanslutningar som officiell statistik.

Vatten- och avloppsledningsnäten började byggas ut systematiskt i de större svenska städerna under senare delen av 1800-talet. Motivet för utbyggnaden var framförallt folkhälsan. Via vattenledningsnäten kunde stadsborna förses med rent dricksvatten och avloppsvattnet forslades bort via underjordiska kloaker. Det bidrog bland annat till att stävja spridningen av allvarliga sjukdomar.

Det var dock inte förrän under 1950- och 1960-talen som en storskalig utbyggnad av ledningsnätet för vatten och avlopp genomfördes. Även mindre orter omfattades nu av utbyggnaden. År 1960 var cirka hälften av landets befolkning ansluten till vatten- och avloppsnätet men bara tio år senare hade anslutningsgraden ökat till strax över 75 procent. Från och med 1980-talets början avtog takten i utbyggnaden och andelen av befolkningen som är ansluten till vatten- och avloppsledningsnätet har sedan dess ökat endast marginellt.

Anslutningen varierar mellan kommuner. Sett till landet i sin helhet är andelen av befolkningen som är ansluten till det kommunala nätet cirka 87 procent, men den regionala variationen är stor. I många befolkningstäta storstadskommuner är anslutningsgraden närmast hundraprocentig, medan det i kommuner med stor yta och liten och spridd befolkning är betydligt svårare att effektivt bygga ut ledningsnätet.

Kommuner med låg anslutningsgrad återfinns framförallt i västra delarna av Värmlands län, Jämtlands län samt inlandskommunerna i Västerbottens län. Endast fyra av landets 290 kommuner har dock en anslutningsgrad som understiger 50 procent av befolkningen.

Totalt sett finns i landet drygt 690 000 småhus med enskilda avlopp. Av dem utgörs cirka en tredjedel av fritidshus. Därtill kommer cirka en kvarts miljon småhus som helt saknar avlopp, av vilka nästan 90 procent är fritidshus.

I normalfallet är de småhus som är anslutna till kommunalt vatten också anslutna till kommunalt avlopp. Dock är småhusfastigheter med kommunalt vatten något fler än de med kommunalt avlopp.

Statistiken är hämtad från fastighetstaxeringen och omfattar uppgifter om vatten- och avloppslösningar för småhus, fördelad efter permanent bebodda fastigheter och fritidshus.

Läs mer om VA-statistiken här.