Arbetsmiljöverket inspekterar högriskföretag

Publicerad 2 feb 2016, 15:54

Nu inleder Arbetsmiljöverket inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi-och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen. Dessa företag anlitar också ofta entreprenörer och inhyrd personal.

Enligt Arbetsmiljöverket ska omkring 400 inspektioner genomföras i landet i år. Bland annat inom tillverkning av bränsle och kemiska produkter, stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustri samt företag som hanterar gas och gasol. Flera av företagen som ingår är stora och välkända.

Inspektionerna ska pågå under tre år och runt 1 000 företag kommer att ha inspekterats när projektet avslutas, uppger Arbetsmiljöverket.

– Målet är att se till att arbetsgivarna jobbar systematiskt med arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att titta på hur arbetsgivarna arbetar med kemiska arbetsmiljörisker, användning och besiktning av trycksatta anordningar som tryckkärl, rörledningar, pannor och cisterner.

Granskningen omfattar också användningen av arbetsutrustning och rutiner kring arbete i miljöer där arbetstagarna kan utsättas för faror orsakade av den explosiva atmosfären. Därtill kommer inspektörerna att syna om det finns tillgång till första hjälpen och krisstöd.

Många av företagen anlitar entreprenörer och hyr in personal.

– Vi kommer att titta på om uppdragsgivaren informerar och utbildar den inhyrda personalen om risker vid arbetsplatsen och att riskbedömningar görs så att arbetet utförs på ett säkert sätt, säger Sabiha Hajdarevic.

Om inspektörerna upptäcker brister kommer det att ställas krav på åtgärder. Ytterst kan Arbetsmiljöverket yrka böter som påföljd, om företaget inte åtgärdar bristerna. Vissa brister kan även leda till sanktionsavgifter.