Ingen IMD i befintliga byggnader

Publicerad
29 sep 2015, 10:49

Boverket föreslår att det inte införs krav på individuell mätning och debitering i befintliga byggnader. Det är generellt inte kostnadseffektivt, konstaterar Boverket i en ny rapport. 

Boverket har på regeringens uppdrag utrett i vilka fall individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt. Boverket bedömer att investering i individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten inte är kostnadseffektivt i befintliga byggnader. Krav på individuell mätning skulle innebära olönsamma investeringar för majoriteten fastighetsägare och rekommenderar därför inte att det ska krävas individuell mätning av värme, tappvarmvatten och kyla i befintlig bebyggelse. Boverket lämnar därför inga förslag på föreskrifter.

Med utgångspunkt i beräkningar för kostnadseffektivitet gör Boverket bedömningen att det inte heller generellt är lönsamt med individuell mätning och debitering av värme med radiatormätare, och att investeringen framstår som riskfylld.

Det krävs att byggnadens genomsnittliga rumstemperatur sänks väsentligt för att få lönsamhet i investeringen. Inte heller individuell mätning och debitering av värme med komfortmätning bedöms vara lönsamt, menar Boverket.

Branschens reaktioner är positiva.

– De allmännyttiga bostadsföretagen är ledande i att spara energi och jag är mycket glad att vi kan fortsätta med energieffektivisering på riktigt istället för att lägga pengar på onödig mätutrustning, säger Kurt Eliasson, vd för bransch- och intresseorganisationen Sabo, i ett pressmeddelande.

Det är riksdagen som beslutat om lag om energimätning i byggnader (2014:267). Lagen innebär bland annat att byggherrar ska installera individuella mätare för att mäta värme, kyla och tappvarmvatten när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har tidigare utrett om detta är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart vid uppförande och ombyggnad. Nu har motsvarande utredning gjorts för befintlig bebyggelse.

Kostnadseffektivitet är ett nyckelbegrepp i utredningen. Med kostnadseffektivt menas i utredningen lönsamt där intäkterna av individuell mätning är större än kostnaderna för installation och drift.

Ladda ned rapporten från Boverket.