Logga in

”Nollvision för radon behövs”

Publicerad
1 jul 2015, 22:42

ALMEDALEN. – Det dör 500 människor, nästan dubbelt så många som omkommer i trafiken, varje år på grund av radon i bostäder. Det är därför hög tid för en nationell nollvision för radon, sa Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, och hänvisade till Trafikverkets nollvision för trafiken.

Radonfrågan har under senare år hamnat utanför den politiska hetluften. Det konstaterade det fåtalet församlade på seminariet ”Vem ska få lungcancer på grund av radon?” som arrangerades av Svensk Radonförening, Svensk Ventilation och Funktionskontrollanterna. 

Det ganska begränsade radonbidrag som fastighetsägare kunde få för radonsanering försvann slutligen helt i den rödgröna regeringens budget. Britta Permats är mycket kritisk mot minskade informationsinsatser och att bidraget för åtgärder mot radon i bostäder avskaffades.

I Sverige finns det drygt 300 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet på 200 Bq/m³.

– En nationell nollvision mot dödsfall orsakade av radon är något vi kan sträva mot i kombination med en radonsamverkan mellan myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Länsstyrelserna, Svensk Radonförening, Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis) och Svensk Ventilation, menade Britta Permats.

Radon i bostäder bedöms orsaka cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 personer som aldrig varit rökare.

– Om de byggnader i landet med radonhalt som överstiger 200 Bq/m³ åtgärdas, så skulle hundra människoliv räddas, sa Per Nilsson, ordförande i Svensk Radonförening, som presenterade en enkätundersökning förra året som bland annat visade att var fjärde kommun inte gör något alls åt radonhusen.

– Bara 53 procent av landets kommuner ställer krav på fastighetsägarna att åtgärda förhöjda radonhalter i flerbostadshus. Var fjärde kommun gör inget alls. Två miljoner radonmätningar bör genomföras innan 2020 för att miljömålen ska uppnås, det vill säga över 300 000 radonmätningar per år, fortsatte han och konstaterade att det är stor skillnad på radontillsynen i landets kommuner.

Boverket genomförde en radonkampanj under oktober 2005–maj 2006 som gjorde att antalet radonmätningar och radonsaneringar ökade markant. Men sen dess har antalet åtgärder sjunkit successivt varje år. Och med det borttagna radonbidraget och försämring av ROT-bidraget från årsskiftet lär inte antalet mätningar och saneringar öka, tvärtom.