Logga in

Lag om entreprenörsansvar i byggsektorn föreslås

Publicerad
31 mar 2015, 15:54

Utredningen om nya utstationeringsregler, som nu överlämnats till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), föreslår en lagstiftning av huvudentreprenörsansvaret. Lagen blir skarpare än den reglering av huvudentreprenörsansvaret som redan finns i kollektivavtalet, enligt utredaren Anna Middelman som presenterade förslagen på en pressträff på Arbetsmarknadsdepartementet i dag.

– En utstationerad arbetstagare arbetar vanligen i en annan medlemsstat, men har av arbetsgivaren sänts till Sverige för att tillfälligt arbeta här. Det kan handla om ett tyskt företag som skickar anställda till Sverige för att under en begränsad tid jobba på en byggarbetsplats, när bygget är klart flyttar man hem till Tyskland igen, förklarade Anna Middelman.

I dag finns det totalt drygt 38 000 arbetstagare som är utstationerade i Sverige, enligt Arbetsmiljöverket. I byggbranschen är det 14 000 arbetstagare per år som är utstationerade. Därutöver finns det ett okänt antal oregistrerade utstationerade.

– Vi vet inte hur stort mörkertalet är, sa Anna Middelman.

Tillämpningsdirektivet ska förhindra att bestämmelserna i utstationeringsdirektivet missbrukas. Utredningen föreslår bland annat att ett entreprenörsansvar för lön ska införas för utstationerade arbetstagare i bygg- och anläggningssektorn. Entreprenörsansvaret innebär att en utstationerad arbetstagare, som kan visa att han eller hon inte fått lön från sin arbetsgivare, i stället kan framställa sitt lönekrav mot en annan entreprenör i kedjan.

Utredningen föreslår att entreprenörsansvaret i första hand ska omfatta den lön som har avtalats. Det går dock att avtala bort lagkraven om entreprenörsansvar kan ske genom kollektivavtal.

För att förbättra tillgången till information om kollektivavtalsvillkor föreslår utredningen dels ett förtydligande av skyldigheten för arbetstagarorganisationer att lämna in kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket, dels att arbetstagarorganisationerna ska utse en kontaktperson som ska kunna svara på frågor om vilka villkor som gäller vid utstationering i Sverige.

Utredningen föreslår också att regeringen ska skapa förutsättningar för att arbetsmarknadens parter kan enas om de villkor som ska gälla vid utstationering i Sverige. Något som blir svårt. Sveriges Byggindustrier (BI) menar att man avskaffar den svenska modellen om regeringen inför utredningens förslag.

– Frågan om huvudentreprenörsansvar i byggbranschen är något som arbetsmarknadsparterna redan har kommit överens och tecknat kollektivavtal om. Att dessutom införa detta via lagstiftning omkullkastar den svenska modellen där parterna enas om villkoren på arbetsmarknaden, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier (BI).

Enligt förslaget kan vilket företag som helst tvingas överta det ekonomiska ansvaret för ett helt annat bolag på byggarbetsplatsen. Företag står helt utan skydd för att det plötsligt kan komma en lönefordran från ett oseriöst bolags anställda.

– Vad som nu riskerar införas innebär att all rättssäkerhet för seriösa företag försvinner, menar Mats Åkerlind.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 18 juni 2016.

Läs utredningen här.