Logga in

Kan vi inte få betalt utan skriftlig beställning?

Publicerad
7 okt 2020, 13:00

För entreprenören var det solklart att de extra uppdragen var ÄTA-arbeten som skulle ge mer pengar. Men det tyckte inte beställaren. Juristen Viktor Sterner reder ut hur möjligheterna ser ut när ord står mot ord.

Fråga:

Under en entreprenad enligt AB 04 bad vår beställare muntligen om att vi skulle utföra ett visst arbete. Vi uppfattade det som en beställning av ett ÄTA-arbete och att vi därför skulle få mer betalt. Nu hävdar beställaren att vi inte kommer få någon tilläggsersättning eftersom det inte finns någon skriftlig beställning. Är det omöjligt för oss att få betalt?

Fler frågor till Installatörsföretagens jurister:
Vad gäller när om beställaren vill flytta in i förtid?
När har jag rätt till förskottsbetalt?
Vem har ansvaret när underentreprenören slarvar?

Svar:

Nej, det är inte omöjligt. Men det är svårare än vad det hade varit om det funnits en skriftlig beställning.

Enligt AB 04 måste ett ÄTA-arbete beställas skriftligen innan det påbörjas. Saknas skriftlig beställning är huvudregeln att entreprenören inte har rätt till ersättning för arbetet. 

Huvudregeln är relativt sträng och därför är det viktigt att man alltid gör sitt yttersta för att se till att få en skriftlig beställning innan ÄTA-arbeten påbörjas. Men det finns undantag. I sammanhanget är det värt att veta att i undantagsfallen är det ni som entreprenörer som måste bevisa att ni har rätt till ersättning. 

Ett undantag framgår av AB 04. Där sägs att entreprenören har rätt till ersättning om det annars vore oskäligt. I kommentaren till bestämmelsen anges som exempel att det är oskäligt att entreprenören inte får ersättning om beställaren inte håller med entreprenören om att ett visst arbete är ett ÄTA-arbete. Entreprenören har rätt till ersättning om arbetet ändå utförs och det sedan visar sig att det var fråga om ett ÄTA-arbete. 

Ytterligare undantag har kommit till genom att domstolar har prövat frågan. I en dom från Svea hovrätt saknades skriftliga beställningar för ÄTA-arbeten, trots att AB 04 gällde mellan parterna. Hovrätten bedömde att parterna i fallet frångått skriftlighetskravet genom att båda parter under entreprenaden genomgående kommunicerat med varandra antingen muntligen eller via e-post. Genom sitt faktiska handlande hade parterna alltså kommit överens om att det inte behövdes skriftliga beställningar. Entreprenören hade därför rätt till ersättning för ÄTA-arbeten eftersom domstolen gav parternas faktiska handlande företräde framför de formella kraven i AB 04 i detta fall. 

Det finns alltså möjligheter för er att försöka få ersättning även i ett fall som detta. Men det är som sagt mycket svårare, så se till att göra vad ni kan för att få skriftliga beställningar. 

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.